30 Cdo 3310/2016
Datum rozhodnutí: 12.01.2017
Dotčené předpisy: § 238 odst. 1 písm. e) o. s. ř. ve znění od 01.01.201430 Cdo 3310/2016


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Františka Ištvánka a soudců Mgr. Víta Bičáka a JUDr. Pavla Simona ve věci žalobce B. V., proti žalované České republice - Ministerstvu spravedlnosti , se sídlem v Praze 2, Vyšehradská 424/16, o zaplacení 10 000 000,- Kč s příslušenstvím, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 2 pod sp. zn. 26 C 275/2010, o dovolání žalobce proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 16. 12. 2015, č. j. 29 Co 348/2015 176, takto:

I. Dovolání se odmítá.
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.
O d ů v o d n ě n í :


Městský soud v Praze v záhlaví uvedeným usnesením odmítl odvolání žalobce, neboť obsahovalo vady, pro něž nelze v řízení pokračovat.
Proti usnesení odvolacího soudu podal žalobce dovolání, jež však Nejvyšší soud podle ustanovení § 243c odst. 1 a § 238 odst. 1 písm. e) zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném od 1. 1. 2014 [viz čl. II bod 2 zákona č. 293/2013 Sb. (dále jen o. s. ř.)] odmítl jako nepřípustné, neboť dovolání směřuje proti rozhodnutí odvolacího soudu ve věci, v níž je přípustná žaloba pro zmatečnost podle § 229 odst. 4 o. s. ř.
Podle § 241b odst. 2 o. s. ř. není-li dovolání přípustné podle § 238 o. s. ř., nemusí být splněna podmínka zastoupení dovolatele advokátem či právnického vzdělání dovolatele ve smyslu § 241 odst. 1 a 2 o. s. ř. Z téhož důvodu nepřicházel do úvahy ani odvolatelem požadovaný odklad právní moci napadeného rozhodnutí [§ 243 písm. b) o. s. ř.].
Nákladový výrok netřeba odůvodňovat (§ 243f odst. 3 věta druhá o. s. ř.).
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 12. 1. 2017

JUDr. František Ištvánek
předseda senátu