30 Cdo 3292/2014
Datum rozhodnutí: 27.08.2014
Dotčené předpisy: § 241b odst. 2 o. s. ř., § 104 odst. 2 o. s. ř.30 Cdo 3292/2014

U S N E S E N Í
Nejvyšší soud rozhodl předsedou senátu JUDr. Pavlem Pavlíkem v právní věci žalobce B. V., proti žalované České republice - Ministerstvu spravedlnosti, se sídlem v Praze 2, Vyšehradská 16, o zadostiučinění za nemajetkovou újmu ve výši 2,000.000,- Kč, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 2 pod sp. zn. 10 C 71/2012, o dovolání žalobce proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 6. listopadu 2013, č.j. 19 Co 376/2013-52, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje .

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.
Stručné odůvodnění
(§ 243f odst. 3 o.s.ř.):


Městský soud v Praze rozsudkem ze dne 6. listopadu 2013, č.j. 19 Co 376/2013-52, potvrdil podle § 219 občanského soudního řádu (dále jen o.s.ř. ) rozsudek Obvodního soudu pro Prahu 2 ze dne 9. července 2013, č.j. 10 C 71/2012-32, kterým byla zamítnuta žaloba žalobce na zaplacení 2,000.000,- Kč a bylo rozhodnuto o náhradě nákladů řízení. Městský soud též rozhodl o náhradě nákladů odvolacího řízení.
Proti rozhodnutí odvolacího soudu podal žalobce dne 8. ledna 2014 dovolání, aniž by byl zastoupen advokátem.
Usnesením Obvodního soudu pro Prahu 2 ze dne 3. března 2014, č.j. 10 C 71/2012-66, (potvrzeným pravomocným usnesením odvolacího soudu), byl zamítnut návrh žalobce na ustanovení zástupce pro řízení o dovolání.
Soud prvního stupně poté usnesením ze dne 9. července 2014, č.j. 10 C 71/2012-72, vyzval žalobce, aby si v této věci zvolil zástupcem advokáta a jeho prostřednictvím podal řádné dovolání s poučením o tom, že nebude-li ve stanovené lhůtě výzvě vyhověno, bude dovolací řízení zastaveno. Usnesení bylo dovolateli doručeno dne 15. července 2014, avšak výše uvedený nedostatek nebyl do současné doby odstraněn.
Nejvyšší soud jako soud dovolací (§ 10a o.s.ř.) přihlédl k čl. II bodu 2. zákona č. 293/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, a vyšel tak ze znění tohoto procesního předpisu účinného od. 1. ledna 2014.
Podle § 241 odst. 1 věty první o.s.ř., není-li dále stanoveno jinak, musí být dovolatel zastoupen advokátem nebo notářem. Odstavec první citovaného ustanovení neplatí, je-li dovolatel fyzická osoba, která má právnické vzdělání [§ 241 odst. 2 písm. a) o.s.ř.]. Podle odstavce 4 téhož ustanovení dovolání fyzické osoby musí být sepsáno, s výjimkou případu uvedeného v odstavci 2 písm. a), advokátem nebo notářem. Povinné zastoupení je tak zvláštní podmínkou dovolacího řízení týkající se dovolatele, jejíž nedostatek lze odstranit, avšak bez jejíhož splnění není možno vydat rozhodnutí, jímž se řízení končí. Podle § 104 odst. 2 o.s.ř., jde-li o nedostatek podmínky řízení, který lze odstranit, učiní k tomu soud vhodná opatření. Nezdaří-li se nedostatek podmínky řízení odstranit, řízení zastaví.
Z uvedeného plyne, že přes opatření provedená soudem prvního stupně dovolatel nesplnil zákonem stanovenou podmínku dovolacího řízení ve smyslu § 241 odst. 1 věty první a odst. 4 o.s.ř. Dovolací soud proto řízení o dovolání zastavil (§ 241b odst. 2 část věty před středníkem a § 104 odst. 2 věta třetí o.s.ř.).
U výroku o náhradě nákladů dovolacího řízení se odkazuje na ustanovení § 243f odst. 3 věta druhá o.s.ř.
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 27. srpna 2014
JUDr. Pavel Pavlík
předseda senátu