30 Cdo 3292/2012
Datum rozhodnutí: 08.01.2013
Dotčené předpisy: § 104 odst. 2 předpisu č. 99/1963Sb., § 241 předpisu č. 99/1963Sb.
30 Cdo 3292/2012


U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Františka Ištvánka a soudců JUDr. Pavla Simona a JUDr. Lubomíra Ptáčka, Ph. D., ve věci žalobce B. V. , proti žalované České republice Ministerstvu spravedlnosti, se sídlem v Praze 2, Vyšehradská 16, o zaplacení 560.000,- Kč s příslušenstvím, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 2 pod sp. zn. 22 C 23/2011, o dovolání žalobce proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 29. 8. 2011, č. j. 28 Co 366/2011 - 10, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í:
V záhlaví uvedeným usnesením potvrdil Městský soud v Praze usnesení Obvodního soudu pro Prahu 2 ze dne 2. 6. 2011, č. j. 22 C 23/2011 5, o odmítnutí žaloby.
Proti usnesení odvolacího soudu podal žalobce včasné dovolání. Při podání dovolání nebyl zastoupen advokátem. Návrh žalobce na ustanovení zástupce pro dovolací řízení soud prvního stupně zamítl usnesením ze dne 5. 3. 2012, č. j. 22 C 23/2011 - 15, jež potvrdil odvolací soud usnesením ze dne 11. 7. 2012, č. j. 28 Co 241/2012 20. Usnesením ze dne 31. 8. 2012, č. j. 22 C 23/2011 22a, doručeným mu dne 6. 9. 2012, byl žalobce soudem prvního stupně vyzván k odstranění nedostatku povinného zastoupení v dovolacím řízení ve lhůtě deseti dnů od doručení usnesení. Žalobce však v podání, které bylo doručeno soudu prvního stupně dne 12. 9. 2012, nadále požadoval bezplatně přidělit advokáta pro podání dovolání .
Dle ustanovení § 241 odst. 1 občanského soudního řádu (dále jen o. s. ř. ) dovolatel musí být zastoupen advokátem, jestliže nemá právnické vzdělání. Z dovolání zastoupení dovolatele nevyplývá a jiné listiny, toto zastoupení nebo právnické vzdělání dovolatele prokazující, nebyly předloženy. Dovolatel pak nedostatek povinného zastoupení neodstranil, ač byl o procesních následcích nesplnění této podmínky poučen.
Protože povinné zastoupení dovolatele v dovolacím řízení je podmínkou týkající se účastníka řízení, bez jejíhož splnění nelze vydat - s výjimkou usnesení, jímž se dovolací řízení pro tento nedostatek zastavuje - rozhodnutí, kterým se řízení končí, a protože ke zhojení tohoto nedostatku přes řádnou výzvu soudu prvního stupně do dnešního dne nedošlo, Nejvyšší soud dovolací řízení podle § 104 odst. 2 a § 243c o. s. ř. zastavil.
Dovolatel z procesního hlediska zavinil, že dovolací řízení bylo zastaveno, žalované ve stádiu dovolacího řízení náklady nevznikly. Této procesní situaci odpovídá ve smyslu ustanovení § 146 odst. 2, věty první, § 224 odst. 1 a § 243b odst. 4 o. s. ř. výrok o tom, že na náhradu nákladů dovolacího řízení nemá pak žádný z nich právo.
Proti tomuto usnesení nejsou přípustné opravné prostředky.

V Brně 8. ledna 2013

JUDr. František I š t v á n e k, v. r.
předseda senátu