30 Cdo 3281/2006
Datum rozhodnutí: 25.01.2007
Dotčené předpisy:

30 Cdo 3281/2006


U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy


JUDr. Karla Podolky a soudců JUDr. Olgy Puškinové a JUDr. Pavla Pavlíka ve věci žalobce J. K., proti žalovanému K. ú. P., za účasti 1) Č. a. a d. a. s., 2) J. V., o zrušení rozhodnutí správního orgánu, vedené u Městského soudu v Praze pod sp. zn. 26 C 24/2003, o dovolání žalobce proti usnesení Vrchního soud v Praze ze dne


30. června 2004, č. j. 11 Cmo 75/2004-19, takto:


I. Dovolací řízení se zastavuje.


II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.


O d ů v o d n ě n í :


Vrchní soud v Praze usnesením v záhlaví označeným k odvolání žalobce potvrdil usnesení Městského soudu v Praze ze dne 28. listopadu 2003, č. j. 26 C 24/2003-9, jímž bylo řízení zastaveno a rozhodnuto, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, a vyslovil, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů odvolacího řízení.


Proti usnesení odvolacího soudu podal žalobce dovolání, s opakovanou žádostí


o ustanovení zástupce z řad advokátů ve smyslu § 30 odst. 2 o.s.ř.


Nejvyšší soud České republiky jako soud dovolací (§ 10a o. s. ř.) po zjištění, že dovolání, které bylo proti pravomocnému usnesení odvolacího soudu podáno oprávněnou osobou (účastníkem řízení), ve lhůtě uvedené v ustanovení § 240 odst. 1 o. s. ř., dospěl k závěru, že v dané věci brání rozhodnutí o dovolání nedostatek podmínky dovolacího řízení.


Podle ustanovení § 240 odst. 1 věty první o. s. ř. účastník může podat dovolání


do dvou měsíců od doručení rozhodnutí odvolacího soudu u soudu, který rozhodoval


v prvním stupni.


Podle ustanovení § 241 odst. 1 věty první o. s. ř. není-li dále stanoveno jinak, musí být dovolatel zastoupen advokátem nebo notářem. Podle ustanovení § 241 odst. 2 o. s. ř. odstavec 1 neplatí,


a) je-li dovolatelem fyzická osoba, která má právnické vzdělání,


b) je-li dovolatelem právnická osoba, stát, obec nebo vyšší územně samosprávný celek, jedná-li za ně osoba uvedená v § 21, 21a, anebo v § 21b, která má právnické vzdělání. Podle odst. 4 dovolání musí být sepsáno, s výjimkou případu uvedeného


v odstavci 2 písm. a), advokátem, notářem nebo osobou uvedenou v § 21, 21a, 21b, anebo v § 26a odst. 3, která má právnické vzdělání.


Pro podání dovolání, které je mimořádným opravným prostředkem, zákon stanoví požadavek, aby účastník řízení, který podává dovolání, měl buď sám právnické vzdělání, nebo aby byl zastoupen osobou, která je podle zákona povolána poskytovat právní pomoc. Ustanovení § 241 o. s. ř. představuje zvláštní podmínku dovolacího řízení, jejíž nedostatek lze odstranit, avšak bez jejího splnění nelze o dovolání rozhodnout.


V dané věci podal žalobce dovolání proti usnesení odvolacího soudu, aniž byl


při tomto úkonu zastoupen advokátem, a nebylo ani tvrzeno, že by měl právnické vzdělání. Soud prvního stupně jej proto usnesením ze dne 30.6.2006, č. j. 26 C 24/2003-32, m.j. vyzval, aby si pro podání dovolání v této věci zvolil zástupcem advokáta a jeho prostřednictvím podal řádné dovolání; k provedení potřebných procesních úkonů mu určil lhůtu dvaceti dnů a upozornil jej, že dovolací řízení bude zastaveno, jestliže výzva bude bezvýsledná. Toto usnesení bylo žalobci doručeno dne 12. 7. 2006. Pravomocným usnesením Městského soudu v Praze ze dne 1 11. 2004, č. j. 26 C 24/2003 - 26, soud nevyhověl žádosti žalobce na ustanovení zástupce z řad advokátů; přesto však žalobce nedostatek povinného zastoupení dosud neodstranil.


Vzhledem k tomu, že žalobce podal dovolání proti usnesení odvolacího soudu, aniž by při tomto úkonu byl zastoupen advokátem a aniž by doložil, že má právnické vzdělání, nebyl nedostatek podmínky dovolacího řízení podle ustanovení § 241 odst. 1 věty první o. s. ř. ani přes poučení odstraněn; Nejvyšší soud proto dovolací řízení podle § 243c odst. 1 a § 104


odst. 2 věty třetí o. s. ř. zastavil.

Žalobce z procesního hlediska zavinil, že dovolací řízení bylo zastaveno. Této procesní situaci odpovídá ve smyslu ustanovení § 146 odst. 2 věta prvá, § 224 odst. 1 a § 243b odst. 5 o.s.ř. výrok o tom, že na náhradu nákladů dovolacího řízení nemá žádný z účastníků právo, když žalovaným v dovolacím řízení žádné náklady nevznikly.


Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.


V Brně dne 25. ledna 2007


JUDr. Karel Podolka, v. r.


předseda senátu