30 Cdo 3232/2010
Datum rozhodnutí: 23.05.2011
Dotčené předpisy: § 241 o. s. ř.30 Cdo 3232/2010


U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Františka Ištvánka a soudců JUDr. Pavla Pavlíka a JUDr. Lubomíra Ptáčka, Ph.D., ve věci žalobce Ing. L. M. , zastoupeného Mgr. Lucií Brusovou, advokátkou se sídlem v Moravské Ostravě, Masná 8, proti žalované České republice Ministerstvu spravedlnosti , se sídlem v Praze 2, Vyšehradská 16, o zaplacení 400.000,- Kč s příslušenstvím, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 2 pod sp. zn. 12 C 341/2006, o dovolání žalobce proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 9. 12. 2009, č. j. 13 Co 440/2009 - 63, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Stručné odůvodnění
(§ 243c odst. 2 o. s. ř.):
Žalobce podal proti v záhlaví označenému rozsudku Městského soudu v Praze včasné dovolání, které bylo sepsáno a podepsáno pouze jím, přitom z obsahu spisu nevyplývá, že by sám dovolatel měl odpovídající právnické vzdělání.
Podle ustanovení § 241 odst. 1, 2 a 4 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, (dále jen o.s.ř. ) dovolatel musí být zastoupen advokátem, jestliže nemá právnické vzdělání, a advokátem musí být dovolání též sepsáno. Zvolí-li si advokáta až poté, co sám podal dovolání, je ke splnění podmínky dovolatelova zastoupení nezbytné, aby zmocněnec (advokát) jím dříve učiněné podání nahradil nebo doplnil vlastním, popř. sdělil soudu, že se s již učiněným podáním ztotožňuje.
Soud prvního stupně usnesením ze dne 24. 3. 2010, č. j. 12 C 341/2006 - 71, doručeným žalobci dne 2. 4. 2010 (srov. doručenku č. l. 70 spisu), dovolatele vyzval k odstranění nedostatku povinného zastoupení a poučil ho o následcích nesplnění výzvy.
Dovolatel si dodatečně zvolil právního zástupce, ten však původní dovolání navzdory výslovné výzvě a poučení obsaženém v usnesení soudu prvního stupně nenahradil, ani se s dovolatelem učiněným dovoláním neztotožnil.
Jelikož povinné zastoupení dovolatele v dovolacím řízení je podmínkou týkající se účastníka řízení, bez jejíhož splnění nelze dovolání meritorně projednat, přičemž ke zhojení tohoto nedostatku přes řádnou výzvu soudu prvního stupně do dnešního dne nedošlo, Nejvyšší soud dovolací řízení podle § 104 odst. 2 a § 243c o. s. ř. zastavil.
Dovolatel z procesního hlediska zavinil, že dovolací řízení bylo zastaveno, účastníkům však ve stádiu dovolacího řízení náklady nevznikly. Této procesní situaci odpovídá ve smyslu ustanovení § 146 odst. 2, věty první, § 224 odst. 1 a § 243b odst. 4 o. s. ř. výrok o tom, že na náhradu nákladů dovolacího řízení nemá žádný z nich právo.
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně 23. května 2011

JUDr. František I š t v á n e k, v. r.
předseda senátu