30 Cdo 3230/2007
Datum rozhodnutí: 27.09.2007
Dotčené předpisy:

30 Cdo 3230/2007


U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy


JUDr. Pavla Pavlíka a soudců JUDr. Olgy Puškinové a JUDr. Karla Podolky v právní věci žalobce M. V., proti žalované R. b. p., z. p., o náhradu nemajetkové újmy


ve výši 100.000,- Kč, vedené u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. 23 C 71/2005,


o dovolání žalobce proti usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 30. června 2006, č.j. 1 Co 265/2005-41, takto:


I. Dovolací řízení se zastavuje.


II. Žalobce nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.


O d ů v o d n ě n í :


Vrchní soud v Olomouci usnesením ze dne 30. června 2006, č.j. 1 Co 265/2005-41, potvrdil usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 9. listopadu 2005, č.j.


23 C 71/2005-16, kterým bylo podle ustanovení § 43 odst. 2 občanského soudního řádu (dále jen o.s.ř. ) odmítnuto podání žalobce došlé soudu dne 6. května 2005, a bylo rozhodnuto o náhradě nákladů řízení. Současně rozhodl o náhradě nákladů odvolacího řízení.


Usnesení odvolacího soudu bylo žalobci doručeno dne 21. srpna 2006 a téhož dne nabylo právní moci.


Proti rozhodnutí odvolacího soudu podal žalobce dne 18. září 2006 jím sepsané a vlastnoručně podepsané dovolání.


Soud prvního stupně poté usnesením ze dne 26. září 2006, č.j. 23 C 71/2005-60, které bylo dovolateli doručeno dne 2. října 2006, jej vyzval, aby si v dovolacím řízení zvolil zástupcem advokáta nebo aby prokázal případné právnické vzdělání. Žalobce poučil o tom, že nebude-li této výzvě ve stanovené lhůtě vyhověno, bude dovolací řízení zastaveno. Ze spisu nevyplývá, že by dovolatel této výzvě vyhověl. Pouze přípisem ze dne 9. října 2006 mimo jiné požádal soud, aby mu byl ustanoven pro dovolací řízení zástupce. Dne 6. 4. 2007 Krajský soud v Ostravě vydal usnesení č.j. 23 C 71/2005-68, kterým žalobci nebyl zástupce z řad advokátů ustanoven s odkazem na úpravu obsaženou v § 236 až § 239 os.ř. a § 138 odst. 1 téhož zákona.


Podle § 241 o.s.ř. musí být dovolatel zastoupen advokátem nebo notářem, jestliže sám nemá právnické vzdělání, popřípadě jedná-li za něj právnická osoba uvedená v § 21 nebo § 21a anebo v § 21b o.s.ř., která má právnické vzdělání, přičemž notář může dovolatele zastupovat jen v rozsahu svého oprávnění stanoveného zvláštními předpisy (odst. 1 a 2). Nemá-li dovolatel právnické vzdělání, musí být dovolání sepsáno advokátem, notářem nebo osobou uvedenou v § 21 nebo § 21a, v § 21b, anebo v § 26a odst. 3 o.s.ř., která má právnické vzdělání (odst. 4).


Jde o úpravu tzv. povinného zastoupení dovolatele v dovolacím řízení, které je chápáno jako zvláštní podmínka dovolacího řízení týkající se dovolatele, jejíž nedostatek lze sice odstranit, bez jejíhož splnění však nelze vydat rozhodnutí ve věci samé. Nedostatek v zastoupení dovolatele musí být proto řešen postupem podle ustanovení § 241b odst. 2 o.s.ř. ve spojení s § 104 odst. 2 téhož zákona.


Požadavek povinného zastoupení platí jen pro podání dovolání, přičemž však tuto část dovolacího řízení je třeba chápat v širším smyslu tak, že zahrnuje nejen podání dovolání samotného, ale vztahuje se i k podání, kterým se dovolání doplňuje nebo omezuje, nebo podání, kterým se disponuje rozsahem dovolání, jeho důvody nebo dovolacím návrhem. Pokud dovolatel podá dovolání sám, je nezbytné ke splnění požadavku nuceného zastoupení vyplývajícího ze zmíněného ustanovení, aby jeho zástupce učiněné podání nahradil nebo doplnil vlastním podáním nebo aby alespoň písemně nebo ústně do protokolu sdělil soudu, že se s dovolatelem učiněným podáním ztotožňuje. Nestane-li se tak, není požadavku povinného zastoupení vyhověno (obdobně srovnej JUDr. Jaroslav Bureš, JUDr. Ljubomír Drápal, JUDr. Zdeněk Krčmář, JUDr. Michal Mazanec, Občanský soudní řád, Komentář, 6. vydání, Praha 2003, II. díl, str. 1064 až 1065).


O tento případ jde v posuzované věci, neboť dovolatel, ač nebylo doloženo, že by sám měl právnické vzdělání, resp., že by za něj jednala podle zákona kvalifikovaná osoba, nedoložil soudu ve stanovené lhůtě (resp. ani později), že v jeho případě byla splněna podmínka povinného zastoupení. Protože tak nebyla naplněna tato zvláštní podmínka dovolacího řízení, dovolacímu soudu nezbylo, než podle již uvedených ustanovení dovolací řízení zastavit.


Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení je odůvodněn ustanovením § 243b odst. 5 věta prvá o.s.ř. ve spojení s § 224 odst. 1, § 151 a § 146 odst. 2 věta první o.s.ř., když dovolatel procesně zavinil, že dovolací řízení muselo být zastaveno, avšak žalované v dovolacím řízení žádné náklady nevznikly.


Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.


V Brně dne 27. září 2007


JUDr. Pavel Pavlík, v. r.


předseda senátu