30 Cdo 3211/2009
Datum rozhodnutí: 12.11.2009
Dotčené předpisy:

30 Cdo 3211/2009


U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy


JUDr. Karla Podolky a soudců JUDr. Pavla Vrchy a JUDr. Pavla Pavlíka ve věci žalobkyně D. M., zastoupené advokátkou, proti žalovanému M. M., o výživné manželky, vedené u Okresního soudu v Karviné-pobočka v Havířově pod sp. zn. 15 C 7/2007, o dovolání žalovaného proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 16. dubna 2009, č. j. 14 Co 12/2009-135, takto:


Dovolání žalovaného se odmítá.


Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.


Stručné o d ů v o d n ě n í (§ 243c odst. 2 o.s.ř.):


Podání žalovaného, jež je svým obsahem dovoláním (§ 41 odst. 2 o.s.ř.) proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě v záhlaví označenému, jímž byl potvrzen rozsudek soudu prvního stupně ve znění doplňujícího usnesení, kterým rozhodl ve věci samé a


o náhradě nákladů řízení a soudním poplatku, a rozhodnuto o náhradě nákladů odvolacího řízení, není přípustné podle § 237 odst. 2 písm. b) o.s.ř., pokud jde


o meritorní výrok.


Dovolání proti výroku rozsudku odvolacího soudu o nákladech řízení, které má povahu usnesení (§ 167 odst. 1 o. s. ř.) občanský soudní řád nepřipouští (srv. § 236


až § 239 o. s. ř., a dále např. usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze dne


31. 1. 2002, sp. zn. 29 Odo 874/2001, uveřejněné ve Sbírce soudních rozhodnutí


a stanovisek pod č. 4, ročník 2003).


Z toho důvodu nebylo ani třeba odstranit nedostatek povinného zastoupení dovolatele (§ 241b odst. 2 o. s. ř.).


Dovolání bylo proto jako nepřípustné podle § 243b odst. 5 a § 218 písm. c)


o. s. ř. odmítnuto.


Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení je odůvodněn ustanovením § 243b odst. 5 věta prvá, § 224 odst. 1, § 151 o. s. ř., neboť žalovaný s ohledem na výsledek dovolacího řízení nemá na náhradu nákladů řízení právo a žalobkyni podle obsahu spisu v dovolacím řízení žádné náklady nevznikly.


Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.


V Brně dne 12. listopadu 2009


JUDr. Karel Podolka, v. r.


předseda senátu