30 Cdo 3202/2016
Datum rozhodnutí: 30.11.2016
Dotčené předpisy: § 241b odst. 2 o. s. ř., § 104 odst. 2 o. s. ř.30 Cdo 3202/2016


U S N E S E N Í
Nejvyšší soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Pavla Pavlíka a soudců JUDr. Pavla Vrchy a JUDr. Bohumila Dvořáka, Ph.D., LL.M., v právní věci žalobce P. B., proti žalovaným 1) JUDr. Aleně Pokorné, 2) JUDr. Vítu Pejškovi a 3) Mgr. Pavlu Hradeckému, soudcům Krajského soudu v Hradci Králové pobočka v Pardubicích, se sídlem v Pardubicích, Sukova třída 1556, o ochranu osobnosti , vedené u Okresního soudu v Pardubicích pod sp. zn. 11 C 37/2015, o dovolání žalobce proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 2. června 2015, č. j. 27 Co 276/2015-94 , takto:

Dovolací řízení se zastavuje.
Stručné odůvodnění
(§ 243f odst. 3 o.s.ř.):


Krajský soud v Hradci Králové (dále též odvolací soud ) usnesením ze dne 2. června 2015, č. j. 27 Co 276/2015-94, potvrdil usnesení Okresního soudu v Pardubicích (dále též soud prvního stupně ) ze dne 30. března 2015, č.j. 11 C 37/2015-75, kterým soud prvního stupně nepřiznal žalobci osvobození od soudních poplatků.
Proti potvrzujícímu usnesení odvolacího soudu žalobce podal dovolání, přičemž nebyl zastoupen advokátem ani nedoložil, že má sám právnické vzdělání a požádal znovu o osvobození od soudních poplatků.
Usnesením ze dne 29. července 2015, č.j. 11 C 37/2015-106, vyzval soud prvního stupně žalobce, aby si pro podání dovolání v této věci zvolil zástupcem advokáta a aby jeho prostřednictvím podal řádné dovolání, a to ve lhůtě 30 dnů od doručení usnesení. Nesplní-li žalobce tuto podmínku, dovolací soud řízení zastaví. Usnesení bylo doručeno žalobci dne 13. srpna 2015, avšak nedostatek podmínky řízení žalobce neodstranil. Přípisem ze dne 14. srpna 2015 žalobce požádal o ustanovení zástupce pro dovolací řízení.
Krajský soud v Hradci Králové usnesením ze dne 4. listopadu 2015, č. j. 22 Co 419/2015-125, potvrdil usnesení Okresního soudu v Pardubicích ze dne 28. srpna 2015, č.j. 11 C 37/2015-110, kterým soud prvního stupně výrokem I. zastavil řízení o návrhu žalobce na osvobození od soudních poplatků a výrokem II. zamítl návrh žalobce na ustanovení zástupce z řad advokátů pro dovolací řízení. Uzavřel, že u žalobce, který podal žádost o osvobození od soudních poplatků opakovaně, nedošlo k žádné podstatné změně pro odlišné posouzení nároku na osvobození od soudních poplatků. Současně dospěl k závěru, že ze strany žalobce jde o zjevně bezúspěšné uplatňování práva, neboť žalobce spatřuje zásah do svých osobnostních práv v souvislosti s rozhodovací činností soudců krajského soudu.
Žalobce podal dovolání proti potvrzujícímu usnesení odvolacího soudu, aniž by byl zastoupen advokátem. Stejně tak nedoložil, že by sám měl případné právnické vzdělání a znovu požádal o ustanovení zástupce z řad advokátů.
Poté k dovolání žalobce proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 4. listopadu 2015, č. j. 22 Co 419/2015-125, Nejvyšší soud sám zhodnotil, zda jsou eventuelně splněny podmínky pro ustanovení zástupce pro dovolací řízení žalobci se závěrem, že není důvod ustanovit dovolateli zástupce z řad advokátů pro řízení o dovolání z důvodu zřejmě bezúspěšného uplatňování práva. Protože žalobce ani za této situace neodstranil nedostatek povinného zastoupení, ač k tomu byl dovolacím soudem vyzván, Nejvyšší soud dovolací řízení podle ustanovení § 241b odst. 2 a § 104 odst. 2 o.s.ř. zastavil.
Nejvyšší soud jako soud dovolací (§ 10a o.s.ř.) přihlédl k čl. II bodu 2. zákona č. 293/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, a vyšel tak ze znění tohoto procesního předpisu účinného od. 1. ledna 2014.
Podle § 241 odst. 1 věty první o.s.ř., není-li dále stanoveno jinak, musí být dovolatel zastoupen advokátem nebo notářem. Odstavec první citovaného ustanovení neplatí, je-li dovolatel fyzická osoba, která má právnické vzdělání [§ 241 odst. 2 písm. a) o.s.ř.]. Podle odstavce 4 téhož ustanovení dovolání fyzické osoby musí být sepsáno, s výjimkou případu uvedeného v odstavci 2 písm. a), advokátem nebo notářem. Povinné zastoupení je tak zvláštní podmínkou dovolacího řízení týkající se dovolatele, jejíž nedostatek lze odstranit, avšak bez jejíhož splnění není možno vydat rozhodnutí, jímž se řízení končí. Podle § 104 odst. 2 o.s.ř., jde-li o nedostatek podmínky řízení, který lze odstranit, učiní k tomu soud vhodná opatření. Nezdaří-li se nedostatek podmínky řízení odstranit, řízení zastaví.
Z uvedeného plyne, že přes opatření provedená soudem prvního stupně dovolatel nesplnil zákonem stanovenou podmínku dovolacího řízení ve smyslu § 241 odst. 1 věty první a odst. 4 o.s.ř. Dovolací soud proto řízení o dovolání proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 2. června 2015, č. j. 27 Co 276/2015-94 , zastavil (§ 241b odst. 2 část věty před středníkem a § 104 odst. 2 věta třetí o.s.ř.).
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 30. listopadu 2016
JUDr. Pavel Pavlík
předseda senátu