30 Cdo 3197/2014
Datum rozhodnutí: 26.08.2014
Dotčené předpisy: § 241 o. s. ř., § 241b odst. 2 o. s. ř.30 Cdo 3197/2014


U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Lubomírem Ptáčkem, Ph.D., v právní věci žalobkyně E. S. , proti žalované České republice Ministerstvu spravedlnosti , se sídlem Praha 2, Vyšehradská 16, o náhradu nemajetkové újmy , vedené u Okresního soudu v Českých Budějovicích pod sp. zn. 23 C 289/2011, o dovolání žalobkyně proti usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 28. ledna 2014, č.j. 8 Co 199/2014-193, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje .
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :

Žalobkyně podala dovolání proti usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích (dále jen odvolacího soudu ) ze dne 28. ledna 2014, č.j. 8 Co 199/2014-93, jímž bylo potvrzeno usnesení Okresního soudu v Českých Budějovicích ze dne 17. prosince 2013, č.j. 23 C 289/2011-179, kterým bylo odmítnuto podání žalobkyně ze dne 24. srpna 2011, doplněné o další podání žalobkyně ve věci vedené pod sp. zn. 23 C 289/2011.
Nejvyšší soud České republiky jako soud dovolací (§ 10a občanského soudního řádu, dále jen o. s. ř. ) věc projednal podle hlavy třetí, části čtvrté o. s. ř. (ve znění účinném od 1. 1. 2013, bod 1. čl. II zákona č. 404/2012 Sb.) bez nařízení jednání (§ 243a odst. 1 věta prvá o. s. ř.) a po zjištění, že dovolání proti pravomocnému usnesení odvolacího soudu bylo podáno oprávněnou osobou (účastníkem řízení) v zákonné lhůtě (§ 240 odst. 1 o. s. ř.) dospěl k závěru, že věcnému rozhodnutí o dovolání brání nedostatek podmínky dovolacího řízení.
Ustanovení § 241 o. s. ř., které určuje tzv. povinné (nucené) zastoupení dovolatele při podání dovolání, představuje zvláštní podmínku dovolacího řízení, jejíž nedostatek lze odstranit (postupem uvedeným v ustanovení § 241b odst. 2 o. s. ř.), bez jejíhož splnění však nelze meritorně (věcně) rozhodnout o dovolání.
V posuzované věci žalobkyně podala včasné dovolání a doplnění dovolání proti rozsudku odvolacího soudu, aniž by při tomto úkonu byla zastoupena advokátem. Dovolání nebylo advokátem sepsáno a nebylo prokázáno (a ani tvrzeno), že by žalobkyně měla právnické vzdělání [§ 241 odst. 2 písm. a), § 241 odst. 4 o. s. ř.].
Dovolatelka byla usnesením Okresního soudu v Českých Budějovicích ze dne 20. června 2014, č.j. 23 C 289/2011-224, vyzvána k odstranění nedostatku podmínky povinného zastoupení pro dovolací řízení do 30-ti dnů od doručení tohoto usnesení a současně byla poučena o následcích při neodstranění vytýkaných vad dovolání. Dovolatelka na tuto výzvu reagovala podáním ze dne 1. července 2014, kde namítá porušování jejích práv a různé nesprávné úřední postupy soudů. Dovolatelka nicméně vytýkanou vadu podání neopravila a nedostatek povinného (nuceného) zastoupení neodstranila.
Z uvedeného je zřejmé, že dovolatelka nesplnila zákonem stanovenou podmínku povinného zastoupení, a to i přes výzvu a poučení soudu o důsledcích své nečinnosti. Nejvyšší soud proto řízení o dovolání žalobkyně aniž by se mohl zabývat dalšími okolnostmi podle ustanovení § 241b odst. 2 věta před středníkem a § 104 odst. 2 věty třetí o. s. ř. zastavil.
Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se nezdůvodňuje.
Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 26. srpna 2014

JUDr. Lubomír P t á č e k, Ph.D.
předseda senátu