30 Cdo 3195/2015
Datum rozhodnutí: 25.11.2015
Dotčené předpisy: § 30 odst. 2 o. s. ř., § 104 odst. 1 o. s. ř.30 Cdo 3195/2015


U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Pavla Vrchy a soudců JUDr. Pavla Pavlíka a JUDr. Pavla Vlacha, v právní věci žalobce B. V. , proti žalované České republice Ministerstvu vnitra , se sídlem v Praze 7, Nad Štolou 936/3, o náhradu škody, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 7 pod sp. zn. 4 C 429/2008, o dovolání žalobce proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 1. června 2015, č. j. 1 Nc 1922/2015-202, takto:

I. Návrh žalobce na ustanovení zástupce z řad advokátů pro řízení o dovolání žalobce proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 1. června 2015, č. j. 1 Nc 1922/2015-202, se zamítá.
II. Dovolací řízení se zastavuje.

O d ů v o d n ě n í:
Městský soud v Praze v záhlaví označeným usnesením rozhodl, že soudkyně Obvodního soudu pro Prahu 7 Markéta Vodáková není vyloučena z projednávání a rozhodnutí věci vedené u Obvodního soudu pro Prahu 7 pod sp. zn. 4 C 429/2008.
Žalobce napadl toto usnesení podáním označeným jako dovolání a domáhal se jeho zrušení, neboť jmenovanou soudkyni za vyloučenou má. Současně žádal, aby mu soud k ochraně jeho práv podle § 241 odst. 1 o. s. ř. ustanovil zástupce - advokáta.
Podle § 16 odst. 1 o. s. ř. o tom, zda je soudce vyloučen, rozhodne nadřízený soud v senátě. Dovolání je ovšem mimořádným opravným prostředkem proti pravomocnému rozhodnutí odvolacího soudu (§ 236 odst. 1 o. s. ř.).
Pojem nadřízený soud je-li použit občanským soudním řádem k určení věcné příslušnosti soudu, vychází z organizačních vztahů uvnitř soustavy soudů, nikoli ze vztahů instančních a s pojmem odvolací soud jej tudíž zaměňovat nelze (srov. též stanovisko pléna Nejvyššího soudu ze dne 27. června 1996, Plsn 1/96, uveřejněné pod číslem 48/1996 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek). Rozhoduje-li tedy Městský soud v Praze o vyloučení soudce obvodního soudu v Praze, není toto jeho rozhodnutí rozhodnutím odvolacího soudu. Funkční příslušnost soudu pro projednání dovolání proti takovému rozhodnutí občanský soudní řád ani neupravuje. Nedostatek funkční příslušnosti je neodstranitelným nedostatkem podmínky řízení (srov. též usnesení Nejvyššího soudu ze dne 31. července 1997, sp. zn. 2 Cdon 30/97, uveřejněné v časopise Soudní judikatura č. 14, ročník 1997, pod pořadovým číslem 112); Nejvyšší soud proto řízení, které touto vadou trpí, zastavil (§ 104 odst. 1 o. s. ř.).
Návrh na ustanovení zástupce z řad advokátů pro řízení před Nejvyšším soudem byl zamítnut proto, že ochrana zájmů žalobce to zjevně nevyžaduje (srov. § 30 odst. 2 o. s. ř.). Řízení o podání žalobce by Nejvyšší soud musel zastavit podle § 104 odst. 1 o. s. ř., i kdyby zastoupen byl.
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 25. listopadu 2015
JUDr. Pavel V r c h a předseda senátu