30 Cdo 3190/2010
Datum rozhodnutí: 27.01.2011
Dotčené předpisy: § 243b odst. 5 o. s. ř. ve znění od 01.07.2009
30 Cdo 3190/2010


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Pavla Pavlíka a soudců JUDr. Lubomíra Ptáčka,Ph.D. a JUDr. Pavla Vrchy v právní věci žalobců a) P. Z., b) Ing. I. Z. , oba zastoupeni JUDr. Jiřím Novákem, advokátem se sídlem Praha 2, Sokolská 60, proti žalovanému Ing. J. Š. , zastoupeného JUDr. Václavem Stříbrným, advokátem se sídlem Opava, Ostrožná 40, o obnovu řízení, ve věci vedené u Okresního soudu ve Vsetíně -pobočka ve Valašském Meziříčí pod sp.zn. 19 C 328/2009, o dovolání žalobců proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 10.3.2010, č.j. 8 Co 97/2010-80, takto:
I. Dovolací řízení se zastavuje.
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.
Stručné odůvodnění(§ 243c odst. 2 o.s.ř.):


Krajský soud v Ostravě (dále jen odvolací soud ) usnesením ze dne 10.3.2010, č.j. 8 Co 97/2010-80, potvrdil usnesení Okresního soudu ve Vsetíně - pobočka ve Valašském Meziříčí (dále jen soud prvního stupně ) ze dne 2.12.2009 ve výroku, kterým soud prvního stupně obnovil řízení vedené u Okresního soudu ve Vsetíně - pobočka ve Valašském Meziříčí pod sp.zn. 18 C 47/2006. Změny doznalo usnesení soudu prvního stupně pouze ve výroku o nákladech řízení před soudem prvního stupně, kdy odvolací soud nepřiznal žalovanému náhradu nákladů řízení, neboť o těchto nákladech bude rozhodnuto v obnoveném řízení.
Proti usnesení odvolacího soudu podali žalobci a) a b) ( dále jen žalobci ) dovolání.
Podáním ze dne 22.12.2010 vzali žalobci své dovolání v celém rozsahu zpět a navrhli, aby dovolací soud řízení zastavil a rozhodl, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.
Žalovaný se zpětvzetím dovolání vyjádřil souhlas a doplnil, že se vzdává práva na náhradu nákladů řízení.
Podle ustanovení § 243b odst. 5 věta druhá o.s.ř. vezme-li dovolatel dovolání zcela zpět, dovolací soud řízení zastaví.
S ohledem na uvedený procesní úkon žalobců, kterým bylo dovolání v této věci vzato zpět, Nejvyšší soud České republiky jako soud dovolací (§ 10a o.s.ř.) řízení zastavil.
O náhradě nákladů dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle ustanovení § 243b odst. 5, věty první, § 224 odst. 1 a § 146 odst. 2, věty první, o.s.ř. s tím, že žalovaný se práva na jejich náhradu vzdal.
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 27. ledna 2011

JUDr. Pavel Pavlík, v. r.
předseda senátu