30 Cdo 3165/2015
Datum rozhodnutí: 16.11.2015
Dotčené předpisy: § 241b odst. 2 o. s. ř., § 104 odst. 2 o. s. ř.30 Cdo 3165/2015


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud rozhodl předsedou senátu JUDr. Pavlem Pavlíkem ve věci žalobce B. V., proti žalované České republice Ministerstvu spravedlnosti , se sídlem v Praze 2, Vyšehradská 16, o zaplacení 15,000.000,- Kč s příslušenstvím, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 2 pod sp. zn. 14 C 127/2011, o dovolání žalobce proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 16. května 2014, č.j. 51 Co 26/2014-88, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje .
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Stručné odůvodnění
(§ 243f odst. 3 o.s.ř.):

Obvodní soud pro Prahu 2 rozsudkem ze dne 30. října 2013, č.j. 14 C 157/2011-71, zamítl žalobu žalobce proti České republice Ministerstvu spravedlnosti ČR, na zaplacení částky 15,000.000,-Kč, dále rozhodl, že žádný z účastníků nemá právo na zaplacení náhrady nákladů řízení.
Městský soud v Praze rozsudkem ze dne 16. května 2014, č.j. 51 Co 26/2014-88, uvedený rozsudek soudu prvního stupně potvrdil, a dále rozhodl, že žádný z účastníků nemá právo na zaplacení náhrady nákladů odvolacího řízení.
Proti rozhodnutí odvolacího soudu podal žalobce dovolání, aniž by byl zastoupen advokátem a požádal o ustanovení zástupce pro dovolací řízení.
Usnesením ze dne 10. února 2015, č.j. 14 C 127/2011-105, soud prvního stupně zamítl návrh žalobce,aby mu byl soudem ustanoven právní zástupce. K odvolání žalobce Městský soud v Praze usnesením ze dne 5. března 2015, č.j. 35 Co 89/2015-109, usnesení soudu prvního stupně potvrdil.
Soud prvního stupně poté vyzval dovolatele usnesením ze dne 21. dubna 2015, č. j. 14 C 127/2011-111, aby si pro podání dovolání zvolil zástupcem advokáta a aby jeho prostřednictvím podal řádné dovolání. Usnesení bylo dovolateli doručeno dne 28. dubna 2015, avšak výše uvedený nedostatek nebyl do současné doby odstraněn.
Nejvyšší soud jako soud dovolací (§ 10a o.s.ř.) přihlédl k čl. II bodu 2. zákona č. 293/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, a vyšel tak ze znění tohoto procesního předpisu účinného od. 1. ledna 2014.
Podle § 241 odst. 1 věty první o.s.ř., není-li dále stanoveno jinak, musí být dovolatel zastoupen advokátem nebo notářem. Odstavec první citovaného ustanovení neplatí, je-li dovolatel fyzická osoba, která má právnické vzdělání [§ 241 odst. 2 písm. a) o.s.ř.]. Podle odstavce 4 téhož ustanovení dovolání fyzické osoby musí být sepsáno, s výjimkou případu uvedeného v odstavci 2 písm. a), advokátem nebo notářem. Povinné zastoupení je tak zvláštní podmínkou dovolacího řízení týkající se dovolatele, jejíž nedostatek lze odstranit, avšak bez jejíhož splnění není možno vydat rozhodnutí, jímž se řízení končí. Podle § 104 odst. 2 o.s.ř., jde-li o nedostatek podmínky řízení, který lze odstranit, učiní k tomu soud vhodná opatření. Nezdaří-li se nedostatek podmínky řízení odstranit, řízení zastaví.
Z uvedeného plyne, že přes opatření provedená soudem prvního stupně dovolatel nesplnil zákonem stanovenou podmínku dovolacího řízení ve smyslu § 241 odst. 1 věty první a odst. 4 o.s.ř. Dovolací soud proto řízení o dovolání zastavil (§ 241b odst. 2 část věty před středníkem a § 104 odst. 2 věta třetí o.s.ř.).
U výroku o náhradě nákladů dovolacího řízení se odkazuje na ustanovení § 243f odst. 3 věta druhá o.s.ř.
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 16. listopadu 2015

JUDr. Pavel Pavlík
předseda senátu