30 Cdo 3163/2014
Datum rozhodnutí: 27.08.2014
Dotčené předpisy: § 10 o. s. ř., § 236 odst. 1 o. s. ř., § 10a o. s. ř., § 238 odst. 1 písm. d) o. s. ř. ve znění od 01.01.2013 do 31.12.201330 Cdo 3163/2014


U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Miroslavy Jirmanové, Ph. D. a soudců JUDr. Vladimíra Mikuška a Mgr. Víta Bičáka v exekuční věci oprávněné H. H. , zastoupené JUDr. Václavem Blovským, advokátem se sídlem v Praze 2, Sokolská 60, proti povinnému J. H. , pro 4.926.270,- s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu Praha západ pod sp. zn. 1 Nc 2014/2003, o dovolání povinného proti usnesení Okresního soudu Praha západ ze dne 6. září 2013, č. j. 1 Nc 2014/2003-433 a usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 6. února 2014, č. j. 20Co 62/2014-535, takto:

I. Řízení o dovolání proti usnesení Okresního soudu Praha- západ ze dne 6. září 2013, č. j. 1 Nc 2014/2003-433, se zastavuje.
II. Dovolání proti usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 6. února 2014, č. j. 20 Co 62/2014-535, se odmítá .

O d ů v o d n ě n í :
Krajský soud napadeným rozhodnutím odmítl odvolání povinného proti usnesení ze dne 6. 9. 2013, č. j. 1 Nc 2014/2003-433, kterým Okresní soud Praha západ zamítl námitky povinného proti příkazu k úhradě nákladů exekuce ve výši 31.199,- Kč, který vydal pověřený soudní exekutor Mgr. Michal Rudý, Exekutorský úřad Praha 8. Odvolání odmítl s odůvodněním, že proti usnesení soudu prvního stupně není již odvolání přípustné. Povinný napadl usnesení okresního soudu a usnesení krajského soudu dovoláním doručeným soudu prvního stupně dne 3. 4. 2014.
Nejvyšší soud dovolání projednal a rozhodl o něm podle zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád ve znění účinném od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2013 (srov. část první, čl. II, bod 7 zákona č. 404/2012 Sb. a část první, čl. II, bod 2 zákona č. 293/2013 Sb.).
Podle § 201 o. s. ř. účastník může napadnout rozhodnutí okresního soudu nebo rozhodnutí krajského soudu vydané v řízení v prvním stupni odvoláním, pokud to zákon nevylučuje. Krajské soudy rozhodují o odvoláních proti rozhodnutím okresních soudů; o odvoláních proti rozhodnutím krajských soudů jako soudů prvního stupně rozhoduje vrchní soud (§ 10 o. s. ř.).
Nejvyšší soud rozhoduje v občanském soudním řízení o mimořádném opravném prostředku - dovolání - proti pravomocnému rozhodnutí odvolacího soudu (srov. § 10a, § 236 odst. 1 o. s. ř.).
Funkční příslušnost soudu pro projednání dovolání proti rozhodnutí okresního soudu občanský soudní řád neupravuje; nedostatek funkční příslušnosti je přitom neodstranitelným nedostatkem podmínky řízení, jehož důsledkem je vždy zastavení řízení (srov. § 104 odst. 1 věta první o. s. ř.).
Protože není soud, který by byl funkčně příslušný k rozhodnutí o dovolání povinného proti usnesení Okresního soudu Praha západ, Nejvyšší soud řízení proti tomuto rozhodnutí podle § 104 odst. 1 věty první o. s. ř. zastavil.
Podle § 238 odst. 1 písm. f) o. s. ř. dovolání není přípustné proti usnesením, proti nimž je přípustná žaloba pro zmatečnost podle § 229 odst. 4 o. s. ř. Nejvyšší soud tedy dovolání proti rozhodnutí Krajského soudu v Praze odmítl (§ 243c odst. 1 o. s. ř.), aniž by se zabýval otázkou povinného zastoupení účastníka v dovolacím řízení (§ 241 o. s. ř.).
O náhradě nákladů dovolacího řízení se rozhoduje ve zvláštním režimu (§ 87 a násl. zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti /exekuční řád/ a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů).
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.
V Brně dne 27. srpna 2014
JUDr. Miroslava J i r m a n o v á, Ph. D. předsedkyně senátu