30 Cdo 3152/2015
Datum rozhodnutí: 27.08.2015
Dotčené předpisy: § 238 odst. 1 písm. c) o. s. ř.30 Cdo 3152/2015

U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Františka Ištvánka a soudců JUDr. Pavla Simona a JUDr. Pavla Vlacha, ve věci žalobkyně E. W., zastoupené Mgr. Robertem Cholenským, Ph.D., advokátem se sídlem v Brně, Bolzanova 461/5, proti žalované České republice Ministerstvu vnitra , se sídlem v Praze 7, Nad Štolou 936/3, o náhradu škody na zdraví, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 7 pod sp. zn. 4 C 269/2007, o dovolání žalobkyně proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 28. 1. 2015, č. j. 70 Co 26/2015-231, takto:

I. Dovolání se odmítá.
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :
Dovoláním napadeným usnesením Městský soud v Praze potvrdil usnesení soudu prvního stupně, jímž byla žalobkyni stanovena povinnost zaplatit žalované České republice náhradu nákladů řízení ve výši 43.581 Kč.
Proti rozhodnutí odvolacího soudu podala žalobkyně včasné dovolání.
Nejvyšší soud v dovolacím řízení postupoval a o dovolání rozhodl podle zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění účinném od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2013 (viz čl. II. bod 7 zákona č. 404/2012 Sb. a čl. II bod 2 zákona č. 293/2013 Sb.), dále jen o. s. ř. .
Z ustanovení § 238 odst. 1 písm. c) o. s. ř. vyplývá, že proti rozsudkům a usnesením, v nichž dovoláním napadeným výrokem bylo rozhodnuto o peněžitém plnění nepřevyšujícím 50.000 Kč, ledaže jde o vztahy ze spotřebitelských smluv a o pracovněprávní vztahy nebo o věci uvedené v § 120 odst. 2, není dovolání podle § 237 o. s. ř. přípustné.
Protože dovolatelka napadá usnesení odvolacího soudu, jímž bylo rozhodnuto o peněžitém plnění ve výši 43.581 Kč, tj. nepřesahujícím částku 50.000 Kč, dovolací soud dovolání žalobkyně podle § 243c odst. 1 věty první o. s. ř. pro nepřípustnost odmítl.
Nákladový výrok netřeba odůvodňovat (§ 243f odst. 3 věta druhá o. s. ř.).
Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.
V Brně dne 27. 8. 2015
JUDr. František Ištvánek
předseda senátu