30 Cdo 3132/2006
Datum rozhodnutí: 06.12.2006
Dotčené předpisy:

30 Cdo 3132/2006


U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Olgy Puškinové a soudců JUDr. Karla Podolky a JUDr. Pavla Pavlíka v právní věci žalobkyně L. M., zastoupené advokátem, proti žalovanému M. M., zemřelému dne 25. 7. 2005, o výživné manželky, vedené u Městského soudu v Brně pod sp. zn. 39 C 66/2003, o dovolání žalobkyně proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 1. června 2005, č. j. 20 Co 809/2004 - 144, takto:


I. Dovolací řízení se zastavuje.


II. Řízení o dovolání proti usnesení Městského soudu v Brně ze dne


17. 9. 2004, č. j. 39 C 66/2003 - 98, se zastavuje.


O d ů v o d n ě n í :


Městský soud v Brně usnesením ze dne 17. 9. 2004, č. j. 39 C 66/2003 - 98, zastavil podle ust. § 96 odst. 1 a 3 o. s. ř. řízení o žalobě, kterou se žalobkyně domáhala, aby jí žalovaný platil na výživu počínaje dnem 13. 3. 2003 částku 1.000,- Kč měsíčně, neboť žalobkyně podáním ze dne 16. 9. 2004 vzala žalobu zpět; dále rozhodl, že žalobkyně je povinna zaplatit žalovanému na náhradě nákladů řízení částku ve výši 14.025,- Kč do 1 měsíce od právní moci tohoto usnesení k rukám zástupce žalovaného JUDr. M. E., advokáta.


K odvolání žalobkyně Krajský soud v Brně usnesením ze dne 1. 6. 2005, č. j.


20 Co 809/2004 - 144, usnesení soudu prvního stupně v napadeném výroku o náhradě nákladů řízení potvrdil a dále rozhodl, že žalobkyně je povinna zaplatit žalovanému


na náhradě nákladů odvolacího řízení částku 450,- Kč do jednoho měsíce od právní moci tohoto usnesení k rukám zástupce žalovaného JUDr. M. E., advokáta.


V nejasném podání doručeném soudu prvního stupně dne 3. 10. 2005, označeném jako odvolání proti nesprávnému postupu Městského soudu a Krajského soudu v Brně , projevila žalobkyně nesouhlas s usneseními soudů obou stupňů


a současně sdělila, že její manžel M. M. dne 25. 7. 2005 zemřel. K výzvě okresního soudu ze dne 23. 1. 2006, č. j. 39 C 66/2003 - 132, žalobkyně prostřednictvím svého zástupce advokáta, který jí byl k její žádosti ustanoven usnesením tohoto soudu ze dne 4. 8. 2006, č. j.


39 C 66/2003 - 167, doplnila nejasné podání tak, že jím mínila dovolání proti usnesením soudů obou stupňů, a navrhla, aby tato rozhodnutí byla zrušena a věc byla vrácena soudu prvního stupně k dalšímu řízení.


Nejvyšší soud ČR jako soud dovolací (§ 10a o. s. ř.) dospěl po přezkoumání věci k závěru, že dovolací řízení musí být zastaveno.


Podle § 107 odst. 5 o. s. ř. neumožňuje-li to povaha věci v řízení pokračovat, soud řízení zastaví.


Z kopie úmrtního listu založeného v knize úmrtí Úřadu městské části Brna, Brno střed, svazek I/10, ročník 2005, strana 243, poř. č. 1346, dovolací soud zjistil, že žalovaný M. M. dne 25. 7. 2005 zemřel.


Vzhledem k tomu, že po vydání rozhodnutí odvolacího soudu žalovaný zemřel


a povaha věci neumožňuje v řízení pokračovat, Nejvyšší soud dovolací řízení zastavil


(§ 19, § 103, § 107 odst. 5 a § 243c odst. 1 o. s. ř.).


Opravným prostředkem pro přezkoumání rozhodnutí soudu prvního stupně je odvolání (viz § 201 o. s. ř.); občanský soudní řád proto také ani neupravuje funkční příslušnost soudu pro projednání dovolání proti takovému rozhodnutí. Nedostatek funkční příslušnosti je neodstranitelným nedostatkem podmínky řízení; Nejvyšší soud proto řízení o dovolání proti rozsudku okresního soudu, které touto vadou trpí, zastavil (§ 104 odst. 1 o. s. ř.).


Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.


V Brně dne 6. prosince 2006


JUDr. Olga Puškinová, v. r.


předsedkyně senátu