30 Cdo 3120/2014
Datum rozhodnutí: 26.08.2014
Dotčené předpisy: § 243c odst. 3 o. s. ř.30 Cdo 3120/2014


U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl v exekuční věci oprávněného JUDr. J. V. , správce konkursní podstaty Hornické zaměstnanecké zdravotní pojišťovny Most, proti povinnému M. Š. , zastoupenému JUDr. Jiřím Cajthamlem, Dr., advokátem se sídlem v Teplicích, Modlanská 20, pro 18.753,- Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Teplicích pod sp. zn. 35 E 750/2001, o dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem z 18. května 2007, č. j. 12Co 1097/2006-20, takto:

Dovolací řízení se zastavuje .
O d ů v o d n ě n í :
Proti shora označenému usnesení krajského soudu podala povinný dovolání, které pak podáním ze 15. dubna 2014, vzal v plném rozsahu zpět.
Nejvyšší soud proto dovolací řízení podle 243c odst. 3 občanského soudního řádu ve znění účinném od 1. 1. 2014 zastavil.
O případné náhradě nákladů dovolacího řízení bude rozhodnuto podle ustanovení Hlavy VI. exekučního řádu.
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.
V Brně dne 26. srpna 2014
JUDr. Vladimír M i k u š e k
předseda senátu