30 Cdo 3116/2006
Datum rozhodnutí: 06.09.2007
Dotčené předpisy:
30 Cdo 3116/2006

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl ve věci žalobce M. P., zastoupeného advokátem, proti žalovaným 1) C. spol. s r.o., a 2) M. J., zastoupené M. H., o ochranu osobnosti, vedené u Městského soudu v Praze pod sp. zn. 37 C 12/2001, o dovolání žalobce proti rozsudku Vrchního soudu v Praze ze dne 14. června 2005, č.j. 1 Co 273/2004-160, takto:

Usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze dne 6. září 2007, č.j.

30 Cdo 3116/2006-180, se v záhlaví a v odůvodnění na str. 2 ve druhém řádku druhého odstavce opravuje tak, že č.j. rozsudku Vrchního soudu v Praze ze dne 14. června 2005 namísto 1 Co 237/2004-160 zní správně 1 Co 273/2004-160.

O d ů v o d n ě n í :

Při vyhotovení písemného usnesení dovolacího soudu ve výroku označeného došlo k chybě v záhlaví a ve výroku uvedené části odůvodnění při označení

č.j. rozsudku Vrchního soudu v Praze ze dne 14. června 2005 uvedením 1 Co 237/2004-160 namísto správného 1 Co 273/2004-160.

Tato zjevná nesprávnost byla proto opravena (§ 164, § 167 odst. 2, § 243c o.s.ř.).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 6. září 2007

JUDr. Karel Podolka, v.r.

předseda senátu