30 Cdo 3103/2013
Datum rozhodnutí: 18.12.2013
Dotčené předpisy: § 243c o. s. ř., § 241a odst. 1 o. s. ř., § 237 o. s. ř.30 Cdo 3103/2013
U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Pavla Simona a soudců JUDr. Františka Ištvánka a JUDr. Lubomíra Ptáčka, Ph.D., v právní věci žalobce Ing. J. M. , zastoupeného Mgr. Vítem Brožkem, advokátem se sídlem v Praze 10, Na Kovárně 472/8, proti žalované České republice - Ministerstvo spravedlnosti , se sídlem v Praze 2, Vyšehradská 424/16, o náhradu škody a zadostiučinění, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 2 pod sp. zn. 15 C 31/2010, o dovolání žalobce proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 24. 5. 2011, č. j. 15 Co 104/2011-69, takto:

I. Dovolání se odmítá.
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.
O d ů v o d n ě n í :

Nejvyšší soud podle § 243c odst. 1 zák. č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění zák. č. 404/2012 Sb. (viz čl. II bod 7. zákona č. 404/2012 Sb.), dále jen o. s. ř., dovolání žalobce pro nepřípustnost odmítl.
V otázce povahy předběžného projednání nároku na náhradu škody či nemajetkové újmy podle § 14 zákona č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem a o změně zákona České národní rady č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), která jediná odpovídá požadavku na vymezení dovolacího důvodu podle § 241a odst. 3 o. s. ř. (k ostatním námitkám nemohl Nejvyšší soud pro vady dovolání přihlížet), je rozsudek odvolacího soudu v souladu s ustálenou judikaturou Nejvyššího soudu, se kterou dovolatel ani nijak nepolemizuje (srov. rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 21. 12. 2011, sp. zn. 30 Cdo 1529/2011, rozsudek ze dne 23. 5. 2012, sp. zn. 30 Cdo 1728/2011, usnesení ze dne 18. 4. 2012, sp. zn. 30 Cdo 2699/2011, nebo rozsudek ze dne 15. 6. 2011, sp. zn. 30 Cdo 2574/2010, veřejnosti dostupné na internetových stránkách Nejvyššího soudu www.nsoud.cz ). Ústavní stížnost proti posledně uvedenému rozsudku směřující byla Ústavním soudem odmítnuta usnesením ze dne 20. 10. 2011, sp. zn. II. ÚS 2369/2011 (dostupné na internetových stránkách Ústavního soudu, http://nalus.usoud.cz ).
Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se nezdůvodňuje.
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.
V Brně dne 18. prosince 2013
JUDr. Pavel Simon
předseda senátu