30 Cdo 31/2004
Datum rozhodnutí: 16.02.2004
Dotčené předpisy: § 243b odst. 5 předpisu č. 99/1963Sb., § 218 odst. 5 písm. c) předpisu č. 99/1963Sb.
30 Cdo 31/2004

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Pavla Pavlíka a soudců JUDr. Romana Fialy a JUDr. Karla Podolky ve v právní věci žalobkyně D. P., zastoupené advokátem, proti žalovanému J. B., o obnovu řízení, vedené u Okresního soudu v Ostravě pod sp. zn. 31 Nc 102/2002, o dovolání žalobkyně proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 4. července 2002, č. j. 9 Co 498/2002-19, t a k t o :

Dovolání žalobkyně se odmítá.

O d ů v o d n ě n í :

Okresní soud v Ostravě usnesením ze dne 10. dubna 2002, č. j. 31 Nc 102/2002 3, vyzval žalobkyni k doplnění jejího podání, které bylo soudu doručeno dne 25. března 2002, avšak které neobsahuje náležitosti návrhu.

K odvolání žalobkyně Krajský soud v Ostravě usnesením ze dne 4. července 2002 pod č. j. 9 Co 498/2002-19 toto odvolání jako nepřípustné podle ustanovení § 218 písm. c) o. s. ř. odmítl.

Toto usnesení Krajského soudu v Ostravě nabylo právní moci, přičemž dovolatelce bylo doručeno dne 8. srpna 2002.

Proti uvedenému usnesení odvolacího soudu podala žalobkyně dne 22. srpna 2002 dovolání, v němž s tímto rozhodnutím vyslovuje nesouhlas a žádá, aby napadené usnesení bylo zrušeno.

Dovolání žalobkyně není přípustné.

Podle ustanovení § 236 odst. 1 o. s. ř. lze dovoláním napadnout pravomocná rozhodnutí odvolacího soudu, pokud to zákon připouští.

Dovolací soud uvážil, že přípustnost dovolání v této věci není založena ani na základě ustanovení § 237 o. s. ř. ani na podkladě ustanovení § 238, § 238a a § 239

o. s. ř., když nejsou pro tuto věc naplněny předpoklady obsažené v těchto ustanoveních. Protože tedy není dán žádný z případů přípustnosti dovolání, Nejvyšší soud České republiky jako soud dovolací (§ 10a o. s. ř.) proto dovolání žalobkyně jako nepřípustné odmítl (243b odst. 5 o. s. ř. ve spojení s § 218 písm. c/ téhož zákona). Dovolací soud pouze pro úplnost připomíná, že podle ustanovení § 229 odst. 4 o. s. ř. může účastník případně napadnout pravomocné usnesení odvolacího soudu, kterým bylo odmítnuto odvolání, žalobou pro zmatečnost.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 16. února 2004

JUDr. Pavel Pavlík, v. r.

předseda senátu