30 Cdo 3093/2015
Datum rozhodnutí: 18.11.2015
Dotčené předpisy: § 241b odst. 2 o. s. ř.30 Cdo 3093/2015


U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Pavlem Vrchou v právní věci žalobce P. B. , t. č. ve výkonu trestu odnětí svobody ve věznici v Ostravě, proti žalované České republice Ministerstvu spravedlnosti, se sídlem v Praze 2, Vyšehradská 16, o náhradu škody, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 2 pod sp. zn. 17 C 51/2006, o dovolání žalobce proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 22. března 2007, č. j. 62 Co 111/2007-45, takto:

I. Řízení o dovolání žalobce se zastavuje .
II. Žádný z účastníků řízení nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.
S t r u č n é o d ů v o d n ě n í
(§ 243f odst. 3 o. s. ř.):


Podanou (neúplnou) žalobou se žalobce domáhal u Obvodního soudu pro Prahu 2 (dále již soud prvního stupně ) náhrady škody. Soud prvního stupně usnesením ze dne 26. září 2006, č. j. 17 C 51/2006-16, vyzval žalobce, aby odstranil neurčitost své žaloby, a to tak, aby vylíčil rozhodující skutečnosti, které vysvětlují a odůvodňují podání návrhu. Dále byl žalobce vyzván, aby vymezil, z jakých jednotlivých nároků se skládá požadovaná částka. Žalobce byl zároveň poučen ve smyslu § 43 odst. 2 o. s. ř. o tom, že soud prvního stupně podání odmítne, pokud přes výzvu nebude ve lhůtě řádně doplněno.
Na uvedenou výzvu soudu prvního stupně žalobce reagoval podáními z 19. října a 25. října 2006, kterými však nebyly vady řádně odstraněny. Soud prvního stupně usnesením ze dne 1. února 2007, č. j. 17 C 51/2006, návrh na zahájení řízení ze dne 3. května 2005, doplněný podáními ze dne 19. října 2006 a 25. října 2006, odmítl.
Proti tomuto usnesení soudu prvního stupně se žalobce odvolal k Městskému soudu v Praze (dále již odvolací soud ). Odvolací soud usnesením ze dne 22. března 2007, č. j. 62 Co 111/2007-45, potvrdil usnesení soudu prvního stupně. Proti tomuto usnesení odvolacího soudu podal žalobce (dále již dovolatel ) podáním z 2. června 2007 dovolání k Nejvyššímu soudu České republiky (dále již dovolací soud ).
Soud prvního stupně usnesením ze dne 10. ledna 2008 vyzval dovolatele, aby si pro podání dovolání zvolil zástupcem advokáta a aby jeho prostřednictvím podal řádné dovolání. Soud prvního stupně v tomto usnesení dovolatele upozornil, že pokud nebude ve stanovené lhůtě 30 dnů předložena plná moc zvoleného advokáta a jím sepsané dovolání, dovolací soud řízení zastaví.
Podáním ze dne 18. ledna 2008 požádal dovolatel soud prvního stupně, aby mu přidělil právního zástupce z řad advokátů. Soud prvního stupně usnesením ze dne 2. září 2008, č. j. 17 C 51/2006-79, rozhodl, že žádost dovolatele o ustanovení zástupce pro dovolací řízení se zamítá. Proti tomuto usnesení soudu prvního stupně se podáním ze dne 29. září 2008 dovolatel odvolal k Městskému soudu v Praze. Usnesením ze dne 16. ledna 2009, č. j. 62 Co 409/2008-90, odvolací soud potvrdil usnesení soudu prvního stupně, kterým byla žádost dovolatele o ustanovení právního zástupce zamítnuta.
Soud prvního stupně usnesením ze dne 2. června 2015, č. j. 17 C 51/2006-109, opakovaně vyzval dovolatele, aby si pro podání dovolání v této věci zvolil zástupcem advokáta a aby jeho prostřednictvím podal řádné dovolání proti usnesení odvolacího soudu ze dne 22. března 2007, č. j. 62 Co 111/2007-45. Soud prvního stupně v tomto usnesení dovolatele upozornil, že pokud nebude ve stanovené lhůtě 15 dnů předložena plná moc zvoleného advokáta a jím sepsané dovolání, dovolací soud řízení zastaví.
Dovolatel ve stanovené lhůtě neoznámil soudu prvního stupně, že by si zvolil zástupce z řad advokátů. Za této procesní situace proto dovolací soud řízení o dovolání žalobce proti v záhlaví označenému usnesení odvolacího soudu podle ustanovení § 241b odst. 2 , § 243f odst. 2 a § 104 odst. 2 o. s. ř. zastavil, neboť dovolatel nesplnil podmínku povinného zastoupení v dovolacím řízení ( § 241 o. s. ř.).
Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se neodůvodňuje ( § 243f odst. 3 o. s. ř.).
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 18. listopadu 2015

JUDr. Pavel Vrcha
předseda senátu