30 Cdo 3093/2008
Datum rozhodnutí: 13.08.2008
Dotčené předpisy: § 104 odst. 1 předpisu č. 99/1963Sb., § 243c odst. 1 předpisu č. 99/1963Sb.
30 Cdo 3093/2008

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Karla Podolky a soudců JUDr. Olgy Puškinové a JUDr. Pavla Pavlíka ve věci nezletilých D., a A., K., zastoupených Městským úřadem H. jako opatrovníkem, dětí A. K., a V. K., za účasti Krajského státního zastupitelství v P., o nařízení ústavní výchovy, vedené u Okresního soudu v Berouně pod sp.zn. 23 P 61/2007, o odvolání matky proti rozsudku Krajského soudu v Praze ze dne 6. května 2008, č.j. 31 Co 155/2008-152, takto:

I. Řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení před dovolacím soudem.

O d ů v o d n ě n í :

Okresní soud v Berouně rozsudkem ze dne 17. července 2007, č.j. 23 P 61/2007-97, nařídil ústavní výchovu obou nezletilých (výrok I.), rozhodl o vyživovací povinnosti rodičů k nim (výroky II. a III.) s tím, že se tím mění předchozí rozsudek téhož soudu

ve výroku označený (výrok IV.), a rozhodl, že žádný účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Krajský soud v Praze rozsudkem v záhlaví označeným k odvolání rodičů rozsudek soudu prvního stupně ve výrocích o výživném změnil tak, že se rodičům výživné nestanoví, a jinak jej potvrdil. Současně rozhodl, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení před soudy obou stupňů.

V podáních, označených jako odvolání, vyjadřuje matka nesouhlas s rozsudkem odvolacího soudu.

Matčinu odvolání nelze vyhovět.

Odvolání je podle § 201 o.s.ř. opravným prostředkem, jímž může účastník napadnout rozhodnutí soudu prvního stupně, pokud to zákon nevylučuje. O odvoláních proti rozhodnutím okresních soudů rozhodují soudy krajské; vrchní soudy jsou sice též soudy odvolacími, avšak jen v případě odvolání proti rozhodnutím krajských soudů jako soudů prvního stupně (tento předpoklad v dané věci splněn není, neboť krajský soud rozhodoval jako soud odvolací).

Oproti tomu pravomocné rozhodnutí odvolacího soudu lze napadnout, je-li

to zákonem připuštěno, dovoláním (§ 236 odst. 1 o.s.ř.), a soudem příslušným k rozhodování o dovoláních proti rozhodnutím krajských nebo vrchních soudů jako soudů odvolacích je Nejvyšší soud (§ 10a o.s.ř.).

Jelikož tedy opravným prostředkem pro přezkoumání rozhodnutí odvolacího soudu není odvolání nýbrž dovolání, občanský soudní řád - k projednání odvolání proti takovému rozhodnutí - neupravuje ani funkční příslušnost určitého soudu. Tím,

že žalobkyně odvolání přesto podala, uvedenou podmínku odvolacího řízení pominula. Nedostatek funkční příslušnosti je však neodstranitelným nedostatkem podmínky řízení, pročež řízení o takovém odvolání , které touto vadou trpí, nelze než podle ustanovení § 104 odst. 1 o.s.ř. zastavit.

Přestože k rozhodování o odvolání proti rozhodnutí krajského soudu jako soudu odvolacího není příslušný vrchní ani Nejvyšší soud a ani žádný jiný soud, je třeba dovodit, že k rozhodnutí o zastavení řízení o odvolání, podaném proti rozhodnutí odvolacího soudu, je povolán Nejvyšší soud, a to zejména proto, že je vrcholným článkem soustavy obecných soudů a je funkčně příslušný k rozhodování o opravném prostředku proti rozhodnutí odvolacích soudů (srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 31. 5. 2001, sp. zn. 20 Cdo 1535/99, publikované v časopise Soudní judikatura

pod č. 85, roč. 2001).

Proto Nejvyšší soud z důvodu neodstranitelného nedostatku podmínky řízení, spočívajícího v nedostatku funkční příslušnosti soudu, řízení o odvolání matky proti rozsudku krajského soudu vydanému v odvolacím řízení zastavil (§ 104 odst. 1,

§ 243c odst. 1 o.s.ř.).

O náhradě nákladů řízení před dovolacím soudem bylo rozhodnuto podle § 243b

odst. 5, § 224 odst. 1 a § 146 odst. 1 písm. c) o.s.ř., neboť matka, která z procesního hlediska zavinila, že řízení muselo být zastaveno, na náhradu nákladů řízení nemá právo a ostatním účastníkům podle obsahu spisu žádné náklady nevznikly.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 13. srpna 2008

JUDr. Karel Podolka, v.r.

předseda senátu