30 Cdo 3075/2015
Datum rozhodnutí: 30.07.2015
Dotčené předpisy: § 243c odst. 3 o. s. ř. ve znění od 01.01.2013 do 31.12.201330 Cdo 3075/2015


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Pavlem Simonem v právní věci žalobkyně PhDr. H. P. , proti žalované České republice Ministerstvu spravedlnosti, se sídlem v Praze 2, Vyšehradská 424/16, o zadostiučinění ve výši 60 000 Kč, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 2 pod sp. zn. 10 C 91/2013, o dovolání žalobkyně proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 17. září 2014, č. j. 18 Co 300/2014-131, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.
O d ů v o d n ě n í:
Napadeným rozsudkem Městský soud v Praze potvrdil rozsudek Obvodního soudu pro Prahu 2 ze dne 7. dubna 2014, č. j. 10 C 91/2013-103, kterým byla zamítnuta žaloba o zaplacení částky 60 000 Kč jako náhrady nemajetkové újmy a rozhodnuto o náhradě nákladů řízení. Městský soud v Praze současně rozhodl o náhradě nákladů odvolacího řízení.
Proti rozsudku odvolacího soudu podala žalobkyně dovolání, které však podáním ze dne 23. června 2015 vzala zpět.
Nejvyšší soud v dovolacím řízení postupoval a o dovolání rozhodl podle zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění účinném od 1. ledna 2013 do 31. prosince 2013 (viz čl. II bod 7 zákona č. 404/2012 Sb. a čl. II bod 2 zákona č. 293/2013 Sb.), dále jen o. s. ř.
Podle ustanovení § 243c odst. 3 věta druhá o. s. ř. vezme-li dovolatel dovolání zcela zpět, dovolací soud řízení zastaví.
Nejvyšší soud České republiky v souladu s § 243c odst. 3 věta druhá o. s. ř. zastavil dovolací řízení, neboť žalobkyně vzala zpět dovolání proti v záhlaví citovanému rozsudku odvolacího soudu podáním ze dne 23. června 2015.
Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se neodůvodňuje (§ 243f odst. 3 věta druhá o. s. ř.).
Proti tomuto usnesení nejsou přípustné opravné prostředky.
V Brně dne 30. července 2015

JUDr. Pavel Simon
předseda senátu