30 Cdo 3070/2016
Datum rozhodnutí: 07.12.2016
Dotčené předpisy: § 241b odst. 2 o. s. ř., § 104 odst. 2 o. s. ř.30 Cdo 3070/2016


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Pavla Pavlíka a soudců JUDr. Pavla Vrchy a JUDr. Bohumila Dvořáka, Ph.D., LL.M., v právní věci žalobce P. B. , proti žalované Mgr. B. V., místem pracoviště v Praze 2, Vyšehradská 16, o ochranu osobnosti , vedené u Obvodního soudu pro Prahu 2 pod sp. zn. 18 C 415/2014, o dovolání žalobce proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 4. září 2015, č. j. 22 Co 300/2015-102, takto:

Dovolací řízení se zastavuje.

Stručné odůvodnění
(§ 243f odst. 3 o.s.ř.):
Městský soud v Praze (dále též odvolací soud ) usnesením ze dne 4. září 2015, č. j. 22 Co 300/2015-102, potvrdil usnesení Obvodního soudu pro Prahu 2 (dále též soud prvního stupně ) ze dne 22. července 2015, č.j. 18 C 415/2014-88, kterým soud zastavil řízení o návrhu žalobce ze dne 30. 6. 2015 na osvobození od soudních poplatků, neboť u žalobce nedošlo po pravomocném zamítnutí dřívějšího návrhu na přiznání osvobození od soudních poplatků ke změně poměrů.
Žalobce proti potvrzujícímu usnesení odvolacího soudu podal dovolání, aniž by byl zastoupen advokátem. Současně též nedoložil, že by sám případně měl právnické vzdělání, přičemž znovu požádal o přiznání osvobození od soudních poplatků.
Obvodní soud pro Prahu 2 usnesením ze dne 29. října 2015, č.j. 18 C 415/2014-106a, vyzval žalobce, aby si pro podání dovolání v této věci zvolil zástupcem advokáta a aby jeho prostřednictvím podal řádné dovolání. Současně jej upozornil, že nebude-li do 30 dnů ode dne doručení tohoto usnesení předložena podepsanému soudu plná moc zvoleného advokáta a jím sepsané dovolání, Nejvyšší soud dovolací řízení zastaví. Žalobce ve lhůtě tuto podmínku řízení nesplnil a opět požádal o ustanovení zástupce z řad advokátů.
Městský soud v Praze usnesením ze dne 2. května 2016, č. j. 22 Co 92/2016-122, potvrdil usnesení Obvodního soudu pro Prahu 2 ze dne 2. února 2016, č.j. 18 C 415/2014-111, kterým soud prvního stupně zamítl návrh žalobce na ustanovení zástupce z řad advokátů pro dovolací řízení. Dospěl k závěru, že ze strany žalobce jde o zjevně bezúspěšné uplatňování práva, kdy žalobce vidí zásah do svých osobnostních práv v postupu žalované jako pracovnice ministerstva spravedlnosti.
Poté k dovolání žalobce proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 2. května 2016, č. j. 22 Co 92/2016-122, Nejvyšší soud sám zhodnotil, zda jsou eventuelně splněny předpoklady pro ustanovení zástupce pro dovolací řízení žalobci se závěrem, že tomu tak není z důvodu zřejmě bezúspěšného uplatňování práva. Protože žalobce ani za této situace nedostatek povinného zastoupení neodstranil, ač k tomu byl dovolacím soudem vyzván, Nejvyšší soud dovolací řízení podle ustanovení § 241b odst. 2 a § 104 odst. 2 o.s.ř. zastavil.
Při projednání dovolání proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 4. září 2015, č. j. 22 Co 300/2015-102, Nejvyšší soud jako soud dovolací (§ 10a o.s.ř.) přihlédl k čl. II bodu 2. zákona č. 293/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, a vyšel tak ze znění tohoto procesního předpisu účinného od. 1. ledna 2014.
Podle § 241 odst. 1 věty první o.s.ř., není-li dále stanoveno jinak, musí být dovolatel zastoupen advokátem nebo notářem. Odstavec první citovaného ustanovení neplatí, je-li dovolatel fyzická osoba, která má právnické vzdělání [§ 241 odst. 2 písm. a) o.s.ř.]. Podle odstavce 4 téhož ustanovení dovolání fyzické osoby musí být sepsáno, s výjimkou případu uvedeného v odstavci 2 písm. a), advokátem nebo notářem. Povinné zastoupení je tak zvláštní podmínkou dovolacího řízení týkající se dovolatele, jejíž nedostatek lze odstranit, avšak bez jejíhož splnění není možno vydat rozhodnutí, jímž se řízení končí. Podle § 104 odst. 2 o.s.ř., jde-li o nedostatek podmínky řízení, který lze odstranit, učiní k tomu soud vhodná opatření. Nezdaří-li se nedostatek podmínky řízení odstranit, řízení zastaví.
Z uvedeného plyne, že přes opatření provedená soudem prvního stupně dovolatel nesplnil zákonem stanovenou podmínku dovolacího řízení ve smyslu § 241 odst. 1 věty první a odst. 4 o.s.ř. Dovolací soud proto řízení o dovolání proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 4. září 2015, č. j. 22 Co 300/2015-102, zastavil (§ 241b odst. 2 část věty před středníkem a § 104 odst. 2 věta třetí o.s.ř.).
Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 7. prosince 2016

JUDr. Pavel Pavlík
předseda senátu