30 Cdo 3068/2016
Datum rozhodnutí: 25.01.2017
Dotčené předpisy: § 164 o. s. ř.30 Cdo 3068/2016


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Pavlem Vrchou v právní věci žalobce GEOSAN GROUP a. s. , se sídlem v Kolíně III., U Nemocnice 430, identifikační číslo osoby 281 69 522, zastoupeného Mgr. MUDr. Danielem Mališem LL.M., advokátem Mališ, Nevrkla, Legal, advokátní kancelář, s. r. o., se sídlem v Praze 2, Na Rybníčku 1329/5, proti žalovaným 1) J. T. , 2) L. T. , 3) JTH Rent s. r. o. , se sídlem v Teplicích, Krupská 33/20, identifikační číslo osoby 254 27 121, a 4) Raiffeisenlandesbanko Oberősterreich Aktiengesellschaft , se sídlem Europlatz 1a, Linz, Rakousko, zapsané ve firemním rejstříku pod značkou FN 247579m, zastoupených JUDr. Pavlem Dejlem, LL.M., Ph.D., Kocián Šolc Balaštík, advokátní kancelář, s. r. o., se sídlem v Praze 1, Jungmannova 745/24, o určení vlastnického práva a neexistence zástavního práva, vedené u Okresního soudu v Teplicích pod sp. zn. 20 C 153/2012, o dovolání žalovaných proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 17. prosince 2015, č. j. 11 Co 455/2014-530, a č. j. 11 Co 456/2014-530, takto:

Výrok usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze dne 14. prosince 2016, č. j. 30 Cdo 3068/2016-574, se opravuje v označení prvně uvedeného usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem tak, že jde správně o číslo jednací 11 Co 455/2014-530 .


O d ů v o d n ě n í :

Ve výroku shora označeného usnesení Nejvyššího soudu ze dne 14. prosince 2016, č. j. 30 Cdo 3068/2016-574, bylo prvně uvedené usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem nesprávně označeno číslem jednacím ( 11 Co 454/2014-530 ), když správně mělo být uvedeno číslo jednací 11 Co 455/2014-530 .
Podle § 164 o. s. ř. předseda senátu opraví v rozsudku kdykoliv i bez návrhu chyby v psaní a v počtech, jakož i jiné zjevné nesprávnosti. Týká-li se oprava výroku rozhodnutí nebo není-li možné provést opravu ve stejnopisech rozhodnutí, vydá o tom opravné usnesení, které doručí účastníkům; jde-li o opravu výroku rozhodnutí, může odložit vykonatelnost rozsudku na dobu, dokud opravné usnesení nenabude právní moci.
Podle § 167 odst. 1 o. s. ř. není-li dále stanoveno jinak, užije se na usnesení přiměřeně ustanovení o rozsudku.
Protože jde o chybu v psaní, bylo rozhodnuto tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 25. ledna 2017

JUDr. Pavel Vrcha
předseda senátu