30 Cdo 3054/2014
Datum rozhodnutí: 02.09.2015
Dotčené předpisy: § 164 obč. zák.30 Cdo 3054/2014

U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Lubomírem Ptáčkem, Ph.D., ve věci žalobce Ing . P. R. , právně zastoupeného JUDr. Danielem Novotným, Ph.D., advokátem se sídlem v Jičíně, Valdštějnovo náměstí 76, proti žalované České republice Ministerstvu vnitra, identifikační číslo osoby 000 07 064, se sídlem v Praze 7, Nad Štolou 936/3, o přiměřené zadostiučinění za nemajetkovou újmu ve výši 500.000 Kč s příslušenstvím, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 7 pod sp. zn. 29 C 64/2012, o dovolání žalobce proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 9. října 2013, č. j. 19 Co 328/2013-96, takto:

Rozsudek Nejvyššího soudu České republiky ze dne 21. května 2015, č. j. 30 Cdo 3054/2014-127, se v záhlaví opravuje v označení žalované na správné znění České republice Ministerstvu vnitra, identifikační číslo osoby 000 07 064, se sídlem v Praze 7, Nad Štolou 936/3 .
O d ů v o d n ě n í :

V písemném vyhotovení rozsudku Nejvyššího soudu ze dne 21. 5. 2015 č. j. 30 Cdo 3054/2014-127, došlo ke zřejmé nesprávnosti spočívající v nesprávném označení žalované.
Podle § 164 o. s. ř. opraví předseda senátu v rozsudku kdykoliv i bez návrhu chyby v psaní a v počtech, jakož i jiné zjevné nesprávnosti. Týká-li se oprava výroku rozhodnutí nebo není-li možné provést opravu ve stejnopisech rozhodnutí, vydá o tom opravné usnesení, které doručí účastníkům; jde-li o opravu výroku rozhodnutí, může odložit vykonatelnost rozsudku na dobu, dokud opravné usnesení nenabude právní moci.
Nejvyšší soud proto vydal podle ustanovení § 164 o. s. ř. za použití § 243b o. s. ř., opravné usnesení, jímž tuto zřejmou nesprávnost shora uvedeným způsobem opravil.
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 2. září 2015
JUDr. Lubomír Ptáček, Ph.D.
předseda senátu