30 Cdo 3030/2015
Datum rozhodnutí: 11.11.2015
Dotčené předpisy: § 243c odst. 1 o. s. ř.30 Cdo 3030/2015


U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Pavlem Vrchou v právní věci žalobce R. K., proti (žalobcem označeným) žalovaným 1) předsedovi Okresního soudu v Novém Jičíně JUDr. Jiřímu Hanzelkovi , a 2) předsedovi Okresního soudu v Bruntále , o odškodnění za morální újmu ve výši 1.000.000,- Kč, vedené u Okresního soudu v Novém Jičíně pod sp. zn. 28 Nc 1074/2014, o dovolání žalobce proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 31. října 2014, č. j. 57 Co 607/2014-15, takto:

I. Řízení o dovolání žalobce se zastavuje .

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :Krajský soud v Ostravě (dále již odvolací soud ) usnesením ze dne 31. října 2014, č. j. 57 Co 607/2014-15, potvrdil usnesení Okresního soudu v Novém Jičíně (dále již okresní soud ) ze dne 23. září 2014, č. j. 28 Nc 1074/2014-9, kterým bylo odmítnuto podání žalobce ze dne 2. května 2014, a dále bylo rozhodnuto o náhradě nákladů řízení. Dále rozhodl o náhradě nákladů odvolacího řízení.
Proti tomuto usnesení odvolacího soudu podal žalobce, nezastoupen advokátem, včasné dovolání.
Okresní soud usnesením ze dne 21. ledna 2015, č. j. 28 Nc 1074/2014-21, doručeným žalobci dne 16. února 2015, vyzval žalobce k odstranění nedostatku jeho povinného zastoupení v dovolacím řízení, a to ve lhůtě deseti dnů od doručení usnesení.
Ačkoliv usnesení okresního soudu bylo žalobci doručeno dne 16. února 2015, žalobce ve stanovené lhůtě nedostatek povinného zastoupení v dovolacím řízení neodstranil.
Podle § 241 odst. 1 občanského soudního řádu (dále jen o. s. ř. ) dovolatel musí být zastoupen advokátem, jestliže nemá právnické vzdělání. Z dovolání zastoupení dovolatele nevyplývá a jiné listiny toto zastoupení nebo právnické vzdělání dovolatele prokazující nebyly předloženy. Dovolatel pak nedostatek povinného zastoupení neodstranil, ač byl o procesních následcích nesplnění této podmínky poučen.
Protože povinné zastoupení dovolatele v dovolacím řízení je podmínkou týkající se účastníka řízení, bez jejíhož splnění nelze vydat s výjimkou usnesení, jímž se dovolací řízení pro tento nedostatek zastavuje rozhodnutí, kterým se řízení končí, a protože ke zhojení tohoto nedostatku přes řádnou výzvu soudu prvního stupně do dnešního dne nedošlo, Nejvyšší soud dovolací řízení podle § 104 odst. 2, § 241b odst. 2 a § 243f odst. 2 o. s. ř. zastavil.
Podle § 243f odst. 3 o. s. ř. rozhodnutí o náhradě nákladů dovolacího řízení nemusí obsahovat odůvodnění.
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 11. listopadu 2015
JUDr. Pavel Vrcha
předseda senátu