30 Cdo 3022/2005
Datum rozhodnutí: 20.12.2006
Dotčené předpisy:
30 Cdo 3022/2005

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v právní věci žalobce G. O., a. s., zastoupeného advokátem, proti žalovanému S. k.,

o určení vlastnictví k nemovitosti, vedené u Okresního soudu v Mělníku pod sp. zn. 4 C 54/97, o dovolání žalovaného proti rozsudku Krajského soudu v Praze ze dne 17. května,

č. j. 31 Co 176/2005 178, takto:

Druhý výrok usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze dne 29. srpna 2006,

č. j. 30 Cdo 3022/2005 - 204, se opravuje tak, že správně zní: Žalovaný je povinen zaplatit žalobci na náhradě nákladů dovolacího řízení částku 3.058,30 Kč do 3 dnů od právní moci tohoto usnesení na účet advokáta.

O d ů v o d n ě n í :

Vzhledem k tomu, že ve druhém výroku usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze dne 29. 8. 2006, č. j. 30 Cdo 3022/2005 - 204, došlo ke zjevné nesprávnosti, spočívající v chybném uvedení částky odpovídající náhradě nákladů dovolacího řízení ve výši 3.958,30 Kč, namísto správné částky ve výši 3.058,30 Kč, vydal dovolací soud podle § 164 o. s. ř. a § 243c odst. 1 o. s. ř. toto opravné usnesení.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 20. prosince 2006

JUDr. Olga Puškinová, v.r.

předsedkyně senátu