30 Cdo 3011/2015
Datum rozhodnutí: 01.12.2015
Dotčené předpisy: § 241b odst. 2 o. s. ř., § 104 odst. 2 o. s. ř.30 Cdo 3011/2015


U S N E S E N Í
Nejvyšší soud rozhodl předsedou senátu JUDr. Pavlem Pavlíkem ve věci žalobce F. F., o nejasné podání, vedené u Okresního soudu v Olomouci pod sp. zn. 16 Nc 110/2013, o dovolání žalobce proti usnesení Krajského soudu v Ostravě pobočka v Olomouci ze dne 29. května 2014, č. j. 12 Co 233/2014-117, takto:

Dovolací řízení se zastavuje .
Stručné odůvodnění
( § 243f odst. 3 o.s.ř.):


Okresní soud v Olomouci usnesením ze dne 10. dubna 2014, č. j. 16 Nc 110/2013-110, zastavil řízení o ustanovení právního zástupce k ochraně zájmů F. F. pro překážku věci pravomocně rozsouzené.
Krajský soud v Ostravě pobočka v Olomouci usnesením ze dne 29. května 2014, č. j. 12 Co 233/2014-117, uvedené usnesení soudu prvního stupně potvrdil.
Proti rozhodnutí odvolacího soudu podal žalobce dovolání, aniž by byl zastoupen advokátem a požádal o ustanovení zástupce pro dovolací řízení.
Okresní soud v Olomouci usnesením ze dne 18. května 2015, č.j. 16 Nc 110/2013-214, zamítl žádost žalobce o ustanovení zástupce z řad advokátů pro dovolací řízení. Usnesení bylo doručeno žalobci vyvěšením dne 11. června 2015.
Žalobce byl přitom vyzván usnesením soudu prvního stupně ze dne 26. ledna 2015, č. j. 16 Nc 110/2013-144, aby si pro podání dovolání zvolil zástupcem advokáta a aby jeho prostřednictvím podal řádné dovolání. Usnesení bylo dovolateli doručeno dne 30. ledna 2015. Žalobce však do dnešního dne nedostatek povinného zastoupení neodstranil.
Nejvyšší soud jako soud dovolací (§ 10a o.s.ř.) přihlédl k čl. II bodu 2. zákona č. 293/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, a vyšel tak ze znění tohoto procesního předpisu účinného od. 1. ledna 2014.
Podle § 241 odst. 1 věty první o.s.ř., není-li dále stanoveno jinak, musí být dovolatel zastoupen advokátem nebo notářem. Odstavec první citovaného ustanovení neplatí, je-li dovolatel fyzická osoba, která má právnické vzdělání [§ 241 odst. 2 písm. a) o.s.ř.]. Podle odstavce 4 téhož ustanovení dovolání fyzické osoby musí být sepsáno, s výjimkou případu uvedeného v odstavci 2 písm. a), advokátem nebo notářem. Povinné zastoupení je tak zvláštní podmínkou dovolacího řízení týkající se dovolatele, jejíž nedostatek lze odstranit, avšak bez jejíhož splnění není možno vydat rozhodnutí, jímž se řízení končí. Podle § 104 odst. 2 o.s.ř., jde-li o nedostatek podmínky řízení, který lze odstranit, učiní k tomu soud vhodná opatření. Nezdaří-li se nedostatek podmínky řízení odstranit, řízení zastaví.
Z uvedeného plyne, že přes opatření provedená soudem prvního stupně dovolatel nesplnil zákonem stanovenou podmínku dovolacího řízení ve smyslu § 241 odst. 1 věty první a odst. 4 o.s.ř. Dovolací soud proto řízení o dovolání zastavil (§ 241b odst. 2 část věty před středníkem a § 104 odst. 2 věta třetí o.s.ř.).
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 1. prosince 2015
JUDr. Pavel Pavlík
předseda senátu