30 Cdo 3000/2014
Datum rozhodnutí: 10.09.2014
Dotčené předpisy: § 241a odst. 3 o. s. ř.30 Cdo 3000/2014


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Lubomíra Ptáčka, Ph.D. a soudců JUDr. Pavla Pavlíka a JUDr. Pavla Vrchy v právní věci žalobkyně O. V. V. , právně zastoupené Mgr. Petrem Štastným, advokátem se sídlem Praha 1, Karlova 455/48, proti žalovanému E. W. V. , právně zastoupenému Mgr. Petrem Wölflem, advokátem ve společnosti WÖLFL & POKORNÝ společnost advokátů s.r.o., se sídlem České Budějovice, Radniční 133/1, o výživné manželky a o vzájemném návrhu žalovaného na vrácení daru ve výši 145.000 , o návrhu žalobkyně na osvobození od soudních poplatků, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 8 pod sp. zn. 22 C 259/2009, o dovolání žalobkyně proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 13. března 2014, č.j. 18 Co 88/2014 239, t a k t o :

I. Dovolání se odmítá .
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.


Stručné odůvodnění
(§ 243f odst. 3 o. s. ř.):
Obvodní soud pro Prahu 8 (dále jen soud prvního stupně ) rozhodl usnesením ze dne 20. ledna 2014, č.j. 22 C 259/2009 223, že návrh žalobkyně na osvobození od soudních poplatků se zamítá.
Městský soud v Praze usnesením ze dne 13. března 2014, č.j. 18 Co 88/2014 239, změnil unesení soudu prvního stupně tak, že se žalobkyni přiznává osvobození od soudních poplatků z jedné poloviny.
Žalobkyně (dále jen dovolatelka ) ve svém dovolání uvádí, že nemá žádné finanční prostředky na zaplacení, byť polovičního, soudního poplatku, že je nemajetná a tímto způsobem je jí upíráno právo na spravedlivý proces. Dovolatelka proto navrhla, aby dovolací soud usnesení odvolacího soudu zrušil a věc mu vrátil k dalšímu řízení. Dovolatelka dále navrhnula odklad právní moci a vykonavatelnosti.
Nejvyšší soud České republiky podle § 243c odst. 1 zák. č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění zák. č. 404/2012 Sb. (viz čl. II bodu 7. zákona č. 404/2012 Sb.), dále jen o. s. ř., předsedou senátu (§ 243f odst. 2 o. s. ř.) dovolání žalobkyně proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 13. března 2014, č.j. 18 Co 88/2014 239, odmítl, neboť neobsahuje vymezení dovolacího důvodu způsobem uvedeným v ustanovení § 241a odst. 3 o. s. ř. Dovolatelka ve svém dovolání pouze uvedla, že nemá žádné finanční prostředky a je nemajetná, nicméně již dále nevymezila, které právní posouzení věci pokládá na nesprávné a nevyložila nesprávnost tohoto ustanovení. Tato vada, pro niž nelze v dovolacím řízení pokračovat, nebyla žalobkyní nijak odstraněna (§ 241b odst. 3 o. s. ř. a § 243b o. s. ř.).
Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se nezdůvodňuje (§ 243f odst. 3 věta druhá o. s. ř.).
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.
V Brně dne 10. září 2014

JUDr. Lubomír Ptáček, Ph.D.
předseda senátu