30 Cdo 2995/2016
Datum rozhodnutí: 30.11.2016
Dotčené předpisy: § 241b odst. 2 o. s. ř., § 104 odst. 2 o. s. ř.30 Cdo 2995/2016


U S N E S E N Í
Nejvyšší soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Pavla Pavlíka a soudců JUDr. Pavla Vrchy a JUDr. Bohumila Dvořáka, Ph.D., LL.M., v právní věci žalobce J. S., proti žalovaným 1) JUDr. Janě Severinové, 2) Mgr. Tomáši Hendrychovi a 3) Mgr. Tomáši Mičkovi, soudcům Krajského soudu v Ostravě, o zaplacení 5000 Kč , vedené u Okresního soudu v Ostravě pod sp. zn. 25 C 56/2015, o dovolání žalobce proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 1. června 2015, č.j. 57 Co 330/2015-17 , takto:

Dovolací řízení se zastavuje.

Stručné odůvodnění
(§ 243f odst. 3 o.s.ř.):


Krajský soud v Ostravě (dále též odvolací soud ) usnesením ze dne 1. června 2015, č.j. 57 Co 330/2015-17, potvrdil usnesení Okresního soudu v Ostravě (dále též soud prvního stupně ) ze dne 23. dubna 2015, č.j. 25 C 56/2015-11, kterým soud prvního stupně výrokem I. zamítl návrh žalobce na ustanovení opatrovníka a výrokem II. nepřiznal žalobci osvobození od soudních poplatků.
Žalobce proti potvrzujícímu usnesení odvolacího soudu podal dovolání, aniž by byl žalobce zastoupen advokátem. Neprokázal též, že by sám měl právnické vzdělání a znovu požádal o osvobození od soudních poplatků a ustanovení zástupce z řad advokátů pro dovolací řízení.
Krajský soud v Ostravě po té usnesením ze dne 27. dubna 2016, č.j. 57 Co 107/2016-42 , potvrdil usnesení Okresního soudu v Ostravě ze dne 29. prosince 2015, č.j. 25 C 56/2015-31, ve znění opravného usnesení ze dne 25. února 2016, č.j. 25 C 56/2015-38, kterým soud prvního stupně výrokem I. nepřiznal žalobci osvobození od soudních poplatků pro dovolací řízení a výrokem II. zamítl návrh žalobce na ustanovení zástupce z řad advokátů pro dovolací řízení. Dospěl k závěru, že ze strany žalobce jde o zjevně bezúspěšné uplatňování práva, za situace kdy žalobce spatřuje zásah do svých osobnostních práv v souvislosti s rozhodovací činností žalovaných jako soudců krajského soudu.
Žalobce proti potvrzujícímu usnesení odvolacího soudu podal dovolání. Ani v tomto případě nebyl zastoupen advokátem, stejně tak jako nedoložil případné právnické vzdělání; znovu požádal o ustanovení zástupce z řad advokátů.
Poté k dovolání žalobce proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 27. dubna 2016, č.j. 57 Co 107/2016-42 , Nejvyšší soud sám zhodnotil, zda jsou eventuelně splněny předpoklady pro ustanovení zástupce žalobci pro dovolací řízení se závěrem, že pro takové opatření není důvod, neboť se jedná o případ zřejmě bezúspěšného uplatňování práva. Protože žalobce ani za této situace nedostatek povinného zastoupení neodstranil, ač k tomu byl dovolacím soudem vyzván, Nejvyšší soud dovolací řízení podle ustanovení § 241b odst. 2 a § 104 odst. 2 o.s.ř. zastavil.
Nejvyšší soud jako soud dovolací (§ 10a o.s.ř.) přihlédl k čl. II bodu 2. zákona č. 293/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, a vyšel tak ze znění tohoto procesního předpisu účinného od. 1. ledna 2014.
Podle § 241 odst. 1 věty první o.s.ř., není-li dále stanoveno jinak, musí být dovolatel zastoupen advokátem nebo notářem. Odstavec první citovaného ustanovení neplatí, je-li dovolatel fyzická osoba, která má právnické vzdělání [§ 241 odst. 2 písm. a) o.s.ř.]. Podle odstavce 4 téhož ustanovení dovolání fyzické osoby musí být sepsáno, s výjimkou případu uvedeného v odstavci 2 písm. a), advokátem nebo notářem. Povinné zastoupení je tak zvláštní podmínkou dovolacího řízení týkající se dovolatele, jejíž nedostatek lze odstranit, avšak bez jejíhož splnění není možno vydat rozhodnutí, jímž se řízení končí. Podle § 104 odst. 2 o.s.ř., jde-li o nedostatek podmínky řízení, který lze odstranit, učiní k tomu soud vhodná opatření. Nezdaří-li se nedostatek podmínky řízení odstranit, řízení zastaví.
Z uvedeného plyne, že přes opatření provedená soudem prvního stupně dovolatel nesplnil zákonem stanovenou podmínku dovolacího řízení ve smyslu § 241 odst. 1 věty první a odst. 4 o.s.ř. Dovolací soud proto řízení o dovolání proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 1. června 2015, č.j. 57 Co 330/2015-17 , zastavil (§ 241b odst. 2 část věty před středníkem a § 104 odst. 2 věta třetí o.s.ř.).
Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 30. listopadu 2016

JUDr. Pavel Pavlík předseda senátu