30 Cdo 2960/2014
Datum rozhodnutí: 22.10.2014
Dotčené předpisy: § 241a o. s. ř., § 241a odst. 2 o. s. ř.30 Cdo 2960/2014


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Lubomíra Ptáčka, Ph.D. a soudců JUDr. Pavlíka a JUDr. Pavla Vrchy ve věci péče o nezletilou H. H. , zastoupené opatrovníkem Městským úřadem Hodonín, dítě matky Mgr. H. D. , a otce I. H. , o návrhu otce na ustanovení zástupce z řad advokátů, vedené u Okresního soudu v Hodoníně pod sp. zn. 0 P 55/2008, o dovolání otce proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 4. října 2013, č. j. 38 Co 452/2013-317, t a k t o:

I. Dovolání se odmítá .
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.


Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o. s. ř.):
Vzhledem ke skutečnosti, že dovolání je mimořádný opravný prostředek, vyžaduje zákon, aby byl účastník v dovolacím řízení zastoupen osobou, která je podle zákona povolána poskytovat právní pomoc, nebo aby měl sám právnické vzdělání (§ 241 o. s. ř.). Byť otec (dále jen dovolatel ) tuto podmínku řízení nesplnil, nelze v daném případě, kdy má být předmětem dovolacího přezkumu právě nárok dovolatele na ustanovení právního zástupce, považovat za důvod pro zastavení dovolacího řízení, neboť by tak bylo nepřiměřeně omezeno jeho právo na soudní ochranu (srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 28. 4. 1997, sp. zn. 2 Cdon 609/97, publikované v časopise Soudní judikatura, sešit č. 1, ročník 1997, usnesení Nejvyššího soudu ze dne 24. 2. 2000, sp. zn. 20 Cdo 199/2000).
Soudní praxe tedy umožňuje, aby účastník řízení v podobných případech sepsal dovolání bez odborné právní pomoci. I takové dovolání však musí splňovat náležitosti dané zákonem, tj. především ustanovením § 241a o. s. ř. Dovolání otce všechny zákonem vyžadované náležitosti (srov. § 241a odst. 2 o. s. ř.) neobsahuje, neboť v něm dovolatel neuvedl, v čem spatřuje splnění předpokladů přípustnosti dovolání (§ 237 až 238a o. s. ř.), a nevymezil ani dovolací důvod ve smyslu § 241a odst. 1 a 3 o. s. ř.
Protože uvedený nedostatek nebyl ve lhůtě odstraněn, trpí dovolání vadou, pro kterou nelze v dovolacím řízení pokračovat. Nejvyšší soud proto dovolání podle § 243c odst. 1 věty první o. s. ř. ve spojení s § 243f odst. 2 o. s. ř. odmítl.
Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se neodůvodňuje (§ 243f odst. 3 věta druhá o. s. ř.).
Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 22. října 2014

JUDr. Lubomír Ptáček, Ph.D.
předseda senátu