30 Cdo 2942/2006
Datum rozhodnutí: 28.03.2007
Dotčené předpisy:
30 Cdo 2942/2006

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy

JUDr. Karla Podolky a soudců JUDr. Olgy Puškinové a JUDr. Pavla Pavlíka ve věci žalobce P. R., zastoupeného JUDr. M. H., proti žalované R., a. s., zastoupené advokátkou, o ochranu osobnosti, vedené u Městského soudu v Praze pod sp. zn. 37 C 64/2004, o dovolání žalované proti rozsudku Vrchního soudu v Praze ze dne 11. dubna 2006, č. j. 1 Co 8/2006-88, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :

Městský soud v Praze rozsudkem ze dne 7. října 2005, č. j. 37 C 64/2004-74, uložil žalované uveřejnit omluvu žalobci způsobem a za podmínek ve výroku uvedených a zaplatit mu 100.000,- Kč jako náhradu nemajetkové újmy do patnácti dnů od právní moci rozsudku, zamítl žalobu, aby omluva obsahovala další text uvedený

v tomto výroku a aby žalovaná zaplatila žalobci dalších 100.000,- Kč, a uložil žalované povinnost zaplatit žalobci na náhradě nákladů řízení 8.000,- Kč do tří dnů od právní moci rozsudku.

Vrchní soud v Praze rozsudkem v záhlaví označeným k odvolání žalované rozsudek soudu prvního stupně v napadených vyhovujících výrocích potvrdil s upřesněním ve výroku uvedeným a ve výroku o náhradě nákladů řízení změnil tak, že částka, kterou je žalovaná povinna zaplatit žalobci, činí 4.000,- Kč a jinak jej potvrdil. Rozhodl, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů odvolacího řízení.

Proti rozsudku odvolacího soudu podala žalovaná dovolání, které vzala písemným podáním ze dne 30.11.2006 zcela zpět.

Protože dovolání bylo vzato zcela zpět, Nejvyšší soud ČR jako soud dovolací

(§ 10a o.s.ř.) dovolací řízení podle ustanovení § 243b odst. 5 věta druhá o.s.ř. zastavil.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení je odůvodněn tím, že žalovaná, která z procesního hlediska zavinila, že dovolací řízení muselo být zastaveno, na náhradu svých nákladů nemá právo a žalobci v dovolacím řízení žádné náklady nevznikly

(§ 243b odst. 5, § 146 odst. 2, § 224 odst. 1, § 151 odst. 1 o.s.ř.).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 28. března 2007

JUDr. Karel Podolka, v. r.

předseda senátu