30 Cdo 291/2001
Datum rozhodnutí: 03.04.2001
Dotčené předpisy:
30 Cdo 291/2001

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl ve věci nezletilého J. P., zastoupeného Okresním úřadem Č. jako opatrovníkem, syna M. P. a J. P., o zvýšení výživného, vedené u Okresního soudu v Českých Budějovicích pod sp. zn. P 279/2000, o dovolání otce proti usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 20. října 2000, č.j. 6 Co 2571/2000-91, takto:

Dovolací řízení se zastavuje.

O d ů v o d n ě n í :

Krajský soud v Českých Budějovicích usnesením v záhlaví označeným zamítl pro opožděnost otcovo odvolání proti rozsudku Okresního soudu v Českých Budějovicích ze dne 31. července 2000, č.j. P 279/2000-82, jímž bylo zvýšeno jeho výživné k nezletilému od 31.7.2000 na 1.550,- Kč měsíčně, splatných vždy do každého pátého dne běžného měsíce předem k rukám matky.

Proti usnesení odvolacího soudu podal otec dovolání, které vzal písemným podáním ze dne 24.1.2001 zpět.

Při posuzování dovolání vycházel dovolací soud z ustanovení části dvanácté, hlavy první, bodu 17 zákona č. 30/2000 Sb., jímž byl změněn a doplněn občanský soudní řád (zákon č. 99/1963 Sb.), podle něhož dovolání proti rozhodnutím odvolacího soudu, vydaným přede dnem účinnosti tohoto zákona nebo vydaným po řízení provedeném podle dosavadních právních předpisů, se projednají a rozhodne se o nich podle dosavadních právních předpisů, t.j. podle občanského soudního řádu ve znění před novelizací zákonem č. 30/2000 Sb.

Protože dovolání bylo vzato zcela zpět, Nejvyšší soud České republiky jako soud dovolací (§ 10a o.s.ř.) dovolací řízení podle ustanovení § 243b odst. 4 věta druhá o.s.ř. zastavil.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 3. dubna 2001

JUDr. Karel Podolka
předseda senátu