30 Cdo 2883/2010
Datum rozhodnutí: 23.09.2010
Dotčené předpisy: § 243b odst. 2 o. s. ř., § 104 odst. 2 o. s. ř.
30 Cdo 2883/2010

U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Pavla Pavlíka a soudců JUDr. Miloše Holečka a JUDr. Pavla Vrchy v právní věci žalobkyně A. Š., proti žalované E. Š. , o ochranu osobnosti, vedené u Okresního soudu v Sokolově pod sp. zn. 11 Nc 13/2009, o dovolání žalobkyně proti usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 29. července 2009, č.j. 1 Co 414/2009-12, takto:


I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Stručné odůvodnění:
(§ 243c odst. 2 o.s.ř.):Krajský soud v Plzni usnesením ze dne 29. července 2009, č.j. 13 Co 414/2009-12, potvrdil usnesení Okresního soudu v Sokolově ze dne 21. května 2009, sp.zn. 11 Nc 13/2009, kterým bylo odmítnuto podání žalobkyně, jímž se domáhala zákazu styku žalované s žalobkyní s odůvodněním, že ze strany žalované dochází k šíření pomluv, urážek atp., přičemž rozhodl o náhradě nákladů řízení. Soud druhého stupně též rozhodl o náhradě nákladů odvolacího řízení. Toto rozhodnutí odvolacího soudu žalobkyně napadla dne 11. září 2009 vlastnoručně sepsaným dovoláním. Žádosti, aby jí byl ustanoven zástupcem pro dovolací řízení advokát, nebylo vyhověno usnesením soudu prvního stupně ze dne 29. prosince 2009, č.j. 11 Nc 13/2009-21, proti němuž nebylo podáno odvolání a nabylo právní moci.
Usnesení s výzvou k odstranění nedostatku povinného zastoupení ze dne 21. října 2019, č.j. 11 Nc 13/2009-17, s poučením o tom, že nebude-li této výzvě ve stanovené lhůtě vyhověno, bude dovolací řízení zastaveno, bylo dovolatelce doručeno dne 29. října 2009, avšak tento nedostatek nebyl odstraněn.
Nejvyšší soud ČR jako soud dovolací (§ 10a o.s.ř.) konstatuje, že podle § 241 o.s.ř. musí být dovolatel zastoupen advokátem nebo notářem (který však může dovolatele zastupovat jen v rozsahu svého oprávnění stanoveného zvláštními předpisy), jestliže sám nemá právnické vzdělání; je-li dovolatelem právnická osoba, stát, obec nebo vyšší územně samosprávný celek, jedná za ní osoba uvedená v § 21 nebo § 21a anebo v § 21b o.s.ř., pokud má právnické vzdělání. Nemá-li dovolatel právnické vzdělání, musí být dovolání sepsáno advokátem, notářem nebo osobou uvedenou v § 21 nebo § 21a, v § 21b, anebo v § 26a odst. 3 o.s.ř., která má právnické vzdělání. V tomto případě se jedná o úpravu tzv. povinného zastoupení dovolatele v dovolacím řízení, které je chápáno jako zvláštní podmínka dovolacího řízení týkající se dovolatele, jejíž nedostatek lze sice odstranit, bez jejíhož splnění však nelze vydat rozhodnutí ve věci samé. Nedostatek v zastoupení dovolatele musí být proto řešen postupem podle ustanovení § 241b odst. 2 o.s.ř. ve spojení s § 104 odst. 2 téhož zákona.
Požadavek povinného zastoupení platí jen pro podání dovolání, přičemž však tuto část dovolacího řízení je třeba chápat v širším smyslu tak, že zahrnuje nejen podání dovolání samotného, ale vztahuje se i k podání, kterým se dovolání doplňuje nebo omezuje, nebo podání, kterým se disponuje rozsahem dovolání, jeho důvody nebo dovolacím návrhem. Pokud dovolatel podá dovolání sám, je nezbytné ke splnění požadavku nuceného zastoupení vyplývajícího ze zmíněného ustanovení, aby jeho zástupce učiněné podání nahradil nebo doplnil vlastním podáním nebo aby alespoň písemně nebo ústně do protokolu sdělil soudu, že se s dovolatelem učiněným podáním ztotožňuje. Nestane-li se tak, není požadavku povinného zastoupení vyhověno (obdobně srovnej JUDr. Jaroslav Bureš, JUDr. Ljubomír Drápal, JUDr. Zdeněk Krčmář, JUDr. Michal Mazanec, Občanský soudní řád, Komentář, 6. vydání, Praha 2003, II. díl, str. 1064 až 1065).
Dovolací soud je nucen konstatovat, že dovolatelka výše uvedené výzvě soudu nevyhověla a pro dovolací řízení si řádně nezvolila ve stanovené lhůtě (resp. ani později) zástupce z řad advokátů, aniž by případně doložila, že splňuje podmínku získání právnického vzdělání, jak je předpokládána ustanovením § 241 odst. 2 písm. a) o.s.ř.
Protože tak nebyla naplněna tato zvláštní podmínka dovolacího řízení, dovolacímu soudu nezbylo, než podle již uvedených ustanovení dovolací řízení zastavit.
Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení je odůvodněn ustanovením § 243b odst. 5 věta prvá o.s.ř. ve spojení s § 224 odst. 1, § 151 o.s.ř., když dovolatelka nemá na náhradu těchto nákladů nárok, přičemž však žalované v dovolacím řízení žádné náklady nevznikly.
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 23. září 2010
JUDr. Pavel Pavlík, v. r.
předseda senátu