30 Cdo 2880/2006
Datum rozhodnutí: 15.03.2007
Dotčené předpisy:
30 Cdo 2880/2006

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Karla Podolky a soudců JUDr. Olgy Puškinové a JUDr. Pavla Pavlíka ve věci žalobce J. F., zastoupeného advokátem, proti žalované M. P., o určení neúčinnosti právního úkonu, vedené u Okresního soudu v Liberci pod sp. zn. 13 C 225/2004, o dovolání žalované proti rozsudku Krajského soudu v Ústí nad Labem - pobočky v Liberci ze dne 30. září 2005, č. j. 29 Co 464/2005-35, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :

Krajský soud v Ústí n. Labem - pobočka v Liberci rozsudkem v záhlaví označeným k odvolání žalované potvrdil rozsudek Okresního soudu v Liberci ze dne

1. 6. 2005, č. j. 13 C 225/2004-17, jímž bylo určeno, že kupní smlouva ve výroku podrobně označená je vůči žalobci právně neúčinná, a rozhodnuto o náhradě nákladů řízení, a žalované uložil nahradit žalobci náklady odvolacího řízení 5.533,50 Kč do tří dnů od právní moci rozsudku k rukám JUDr. V. Š.

Žalovaná v podaném dovolání vyjadřuje nesouhlas s rozhodnutím odvolacího soudu.

Nejvyšší soud České republiky jako soud dovolací (§ 10a o.s.ř.) po přezkoumání věci bez jednání (§ 243 odst. 1 věta první o.s.ř.) dospěl k závěru, že v posuzovaném případě brání meritornímu rozhodnutí o dovolání nedostatek podmínky dovolacího řízení.

Podle ustanovení § 240 odst. 1 věta první o.s.ř. účastník může podat dovolání

do dvou měsíců od doručení rozhodnutí odvolacího soudu u soudu, který rozhodoval v prvním stupni.

Podle ustanovení § 241 odst. 1 o.s.ř., není-li dále stanoveno jinak, musí být dovolatel zastoupen advokátem nebo notářem. Notář může dovolatele zastupovat jen v rozsahu svého oprávnění stanoveného zvláštními právními předpisy. Podle ustanovení § 241 odst. 2 a 3 o.s.ř. odstavec 1 neplatí a) je-li dovolatelem fyzická osoba, která má právnické vzdělání, b) je-li dovolatelem právnická osoba, stát, obec nebo vyšší územně samosprávný celek, jedná-li za ně osoba uvedená v § 21, 21a anebo v § 21b, která má právnické vzdělání, nebo je-li dovolatelem obec, kterou zastupuje stát podle § 26a, jedná-li jménem státu za zastoupenou obec osoba uvedená v § 26a odst. 3, která má právnické vzdělání. Podle § 241 odst. 4 o.s.ř. dovolání musí být sepsáno, s výjimkou případu uvedeného v odstavci 2 písm. a), advokátem, notářem nebo osobou uvedenou v § 21, 21a, 21b, anebo v § 26a odst. 3, která má právnické vzdělání.

Dovolání je mimořádný prostředek, kterým lze napadnout pravomocná rozhodnutí odvolacího soudu, pokud to zákon připouští (§ 236 odst. 1 o.s.ř.). Mimořádnost tohoto opravného prostředku odůvodňuje požadavek, aby dovolatel byl zastoupen advokátem nebo notářem, nemá-li sám právnické vzdělání, popř. nejedná-li za něj osoba, uvedená v § 21, § 21a nebo § 21b, která má právnické vzdělání.

Z ustanovení § 241 odst. 2 o.s.ř. pak vyplývá, že pokud dovolatel nemá právnické vzdělání, musí být dovolání sepsáno advokátem, notářem nebo jedná-li za něj osoba uvedená v § 21, § 21a nebo § 21b, která má právnické vzdělání. Citovaná ustanovení představují zvláštní podmínku dovolacího řízení, jejíž nedostatek lze odstranit, bez jejíhož splnění však nelze vydat rozhodnutí ve věci samé.

V posuzovaném případě podala žalovaná dovolání proti rozsudku odvolacího soudu, aniž by byla při tomto úkonu zastoupena advokátem, a nebylo ani prokázáno, že by měla právnické vzdělání. Soud prvního stupně ji proto písemností ze dne 13. září 2006, č.j. 13 C 225/2004-46, vyzval, aby si pro podání dovolání v této věci zvolila zástupcem advokáta a jeho prostřednictvím podala řádné dovolání, k provedení potřebných procesních úkonů jí určil lhůtu patnácti dnů a upozornil ji, že dovolací řízení bude zastaveno, jestliže výzva bude bezvýsledná. Přestože výzva jí byla doručena do vlastních rukou dne 18. září 2006, dosud jí nevyhověla.

Vzhledem k tomu, že nedostatek podmínky dovolacího řízení podle ustanovení

§ 241 odst. 1, 2 o.s.ř. nebyl přes výzvu soudu odstraněn, Nejvyšší soud České republiky řízení o dovolání žalované - aniž by se mohl zabývat dalšími okolnostmi - podle ustanovení § 243c odst. 1 a § 104 odst. 2 věta třetí o.s.ř. zastavil.

Dovolatelka z procesního hlediska zavinila, že dovolací řízení bylo zastaveno. Této procesní situaci odpovídá ve smyslu ustanovení § 146 odst. 2 věta prvá, § 224 odst. 1 a § 243b odst. 5 o.s.ř. výrok o tom, že na náhradu nákladů dovolacího řízení nemá žádný z účastníků právo, když žalobci v tomto řízení žádné náklady nevznikly.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 15. března 2007

JUDr. Karel Podolka, v. r.

předseda senátu