30 Cdo 2877/2015
Datum rozhodnutí: 16.09.2015
Dotčené předpisy: § 241 o. s. ř.30 Cdo 2877/2015


U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Františkem Ištvánkem ve věci žalobce L. V. , proti žalované České správě sociálního zabezpečení , se sídlem v Praze, Křížová 25, o náhradu škody, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 2 pod sp. zn. 32 Nc 10166/2014, o dovolání žalobce proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 10. 2. 2015, č. j. 68 Co 31/2015-24, ve znění opravného usnesení ze dne 8. 4. 2015, č. j. 68 Co 31/2015-27, takto:

I. Řízení o dovolání žalobce se zastavuje .
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o. s. ř.):

Žalobce podal proti v záhlaví uvedenému usnesení dovolání, aniž splnil podmínku povinného zastoupení dle § 241 o. s. ř. Soud prvního stupně usnesením ze dne 26. 5. 2015, č. j. 32 Nc 10166/2014-37, vyzval dovolatele, aby si pro podání dovolání v této věci zvolil zástupcem advokáta a aby jeho prostřednictvím podal řádné dovolání, přičemž stanovil dovolateli lhůtu 14 dnů ode dne doručení usnesení. Dovolatel na výzvu nereagoval.
Dovolací soud řízení o dovolání žalobce podle ustanovení § 241b odst. 2 a § 104 odst. 2 o. s. ř. zastavil, neboť dovolatel nesplnil podmínku povinného zastoupení v dovolacím řízení (§ 241 o. s. ř.).
Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se nezdůvodňuje.
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 16. září 2015
JUDr. František Ištvánek
předseda senátu