30 Cdo 2861/2013
Datum rozhodnutí: 08.10.2013
Dotčené předpisy: § 243b odst. 5 o. s. ř.30 Cdo 2861/2013


U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Pavla Vrchy a soudců JUDr. Pavla Pavlíka a JUDr. Lubomíra Ptáčka, Ph.D., v právní věci žalobce Ing. J. K. , zastoupeného JUDr. Evženem Zőrklerem, advokátem se sídlem v Praze 5, Janáčkovo nábřeží 57, proti žalované České republice - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových , se sídlem v Praze 2, Rašínovo nábřeží 390/42, s adresou pro doručování: Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Územní pracoviště Hradec Králové, Horova 180, o uložení povinnosti k podání výzvy k úhradě kupní ceny a k podání návrhu na vklad vlastnického práva, vedené u Okresního soudu v Semilech pod sp. zn. 3 C 67/2011, o dovolání žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 24. října 2012, č. j. 24 Co 324/2012-135, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

S t r u č n é o d ů v o d n ě n í
(§ 243c odst. 2 o. s. ř.):


Krajský soud v Hradci Králové (dále již odvolací soud ) v záhlaví označeným rozsudkem potvrdil (jako věcně správné rozhodnutí) dle § 219 o. s. ř. rozsudek Okresního soudu v Semilech (dále již soud prvního stupně ) ze dne 17. dubna 2012, č. j. 3 C 67/2011-113, jímž byly zamítnuty žaloby ve shora označené věci a rozhodnuto o náhradě nákladů řízení.
Rozsudek odvolacího soudu napadl žalobce (dále již dovolatel ) dovoláním, které bylo podáno u soudu prvního stupně dne 29. ledna 2013. Toto dovolání však dovolatel prostřednictvím svého advokáta vzal zpět, a to podáním doručeným soudu prvního stupně dne 22. května 2013.
Podle ustanovení § 243b odst. 5 věty druhé o. s. ř. ve znění účinném do 31. prosince 2012, vezme-li dovolatel dovolání zcela zpět, dovolací soud řízení zastaví.
Nejvyšší soud České republiky jako soud dovolací (§ 10a o. s. ř.) přihlédl k čl. II bodu 7. zákona č. 404/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, a s ohledem na uvedený procesní úkon dovolatele, jímž vzal dovolání podané v této věci zpět, řízení zastavil (obdobně srov. usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze dne 9. června 2009, sp. zn. 26 Cdo 1315/2009, příp. usnesení téhož soudu ze dne 22. ledna 2009, sp. zn. 26 Cdo 900/2008; tato rozhodnutí jsou veřejnosti k dispozici na webových stránkách Nejvyššího soudu České republiky http://nsoud.cz ).
Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení je důsledkem aplikace § 243b odst. 5 věty první, § 224 odst. 1, § 151 a § 146 odst. 1 písm. c) o. s. ř. (per analogiam), když podmínky pro aplikaci § 146 odst. 2 věty první o. s. ř. splněny nebyly.
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 8. října 2013

JUDr. Pavel Vrcha předseda senátu