30 Cdo 2849/2012
Datum rozhodnutí: 06.11.2012
Dotčené předpisy: § 243b odst. 5 o. s. ř., § 218 písm. c) o. s. ř.
30 Cdo 2849/2012

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Pavla Vrchy a soudců JUDr. Pavla Pavlíka a JUDr. Lubomíra Ptáčka, PhD., v právní věci žalobců a) J. K. , zastoupené JUDr. Vladimírem Vaňkem, advokátem se sídlem v Praze 2, Karlovo nám. 28/559, a b) P. K. , proti žalované I. D. , zastoupené JUDr. Karlem Jelínkem, advokátem se sídlem v Karlových Varech, Bělehradská 3a, o určení vlastnictví bytové jednotky, vedené u Okresního soudu v Karlových Varech pod sp. zn. 16 C 196/2008, o dovolání žalobkyně a) proti rozsudku Krajského soudu v Plzni, ze dne 22. listopadu 2011, č.j. 11 Co 254/2011-271, takto:

I. Dovolání žalobkyně a) se odmítá .
II. Žalobkyně a) je povinna zaplatit žalované na náhradě nákladů dovolacího řízení částku 6.360,- Kč do tří dnů od právní moci tohoto usnesení k rukám JUDr. Karla Jelínka, advokáta se sídlem v Karlových Varech, Bělehradská 3a .

Stručné odůvodnění
(§ 243c odst. 2 o.s.ř.):Dovolání žalobkyně a) (dále již dovolatelka ) proti v záhlaví citovanému rozsudku Krajského soudu v Plzni, kterým byl potvrzen rozsudek Okresního soudu v Karlových Varech ze dne 2. března 2011, č.j. 16 C 196/2008-233, ve věci samé, není přípustné podle § 237 odst.1 písm. b) o. s. ř. a nebylo shledáno přípustným ani podle § 237 odst.1 písm. c) o. s. ř., neboť z obsahu dovolání vyplývá (§ 41 odst. 2 o. s. ř.), že dovolatelka uplatnila jen dovolací důvod podle § 241a odst. 2 písm. a) o. s. ř. (na jehož podkladě pak dovozovala nesprávnost rozhodnutí odvolacího soudu), k němuž ovšem nemohlo být při posouzení, zda je dovolání přípustné podle § 237 odst. 1 písm. c) o. s. ř., přihlédnuto (§ 237 odst. 3 o. s. ř.).
Nejvyšší soud proto dovolání dovolatelky podle § 243b odst. 5 věty první a § 218 písm. c) o. s. ř. odmítl.
Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení je odůvodněn § 243b odst. 5 věty první o. s. ř. ve spojení s § 224 odst. 1 a § 146 odst. 3 o. s. ř., neboť žalovaná má právo na náhradu účelně vynaložených nákladů dovolacího řízení, které sestávají z odměny za zastupování advokátem (vyjádření k dovolání) v částce 5.000,- Kč [§ 5 písm. b), § 10 odst. 3, § 14 odst. 1 a § 18 odst. 1 vyhlášky č. 484/2000 Sb.] a z náhrady hotových výdajů podle § 13 odst. 3 vyhlášky č. 177/1996 Sb. v částce 300,- Kč, vše navýšeno o 20 % DPH (tj. o částku 1.060,- Kč) podle § 137 odst. 3 a § 47 odst. 1 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Celkovou náhradu nákladů dovolacího řízení ve výši 6.360,- Kč je dovolatelka povinna zaplatit žalované k rukám jejího advokáta, který žalovanou v tomto řízení zastupoval (§ 149 odst. 1 o. s. ř.).
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně 6. listopadu 2012

JUDr. Pavel Vrcha, v. r.
předseda senátu