30 Cdo 2844/2010
Datum rozhodnutí: 23.09.2010
Dotčené předpisy: § 241b odst. 2 o. s. ř., § 104 odst. 2 o. s. ř.
30 Cdo 2844/2010


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Pavla Pavlíka a soudců JUDr. Miloše Holečka a JUDr. Pavla Vrchy v právní věci žalobce F. F., ve věci nejasného podání ze dne 8. července 2007, vedené u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. 23 Nc 10/2007, o dovolání žalobce proti usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 26. května 2008, č.j. 1 Co 67/2008-37, takto:


I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žalobce nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Stručné odůvodnění:
(§ 243c odst. 2 o.s.ř.):Vrchní soud v Olomouci usnesením ze dne 26. května 2008, č.j. 1 Co 67/2008-37, potvrdil usnesení Krajského v Ostravě ze dne 11. února 2008, č.j. 23 Nc 10/2007-32, kterým bylo odmítnuto podání žalobce došlé Krajskému soudu v Ostravě dne 9. července 2007 a bylo rozhodnuto o náhradě nákladů řízení. Soud druhého stupně též rozhodl o náhradě nákladů odvolacího řízení. Toto rozhodnutí odvolacího soudu žalobce napadl dne 16. července 2008 vlastnoručně sepsaným dovoláním. Žádosti, aby mu byl ustanoven zástupcem pro dovolací řízení advokát, nebylo vyhověno usnesením soudu prvního stupně ze dne 1. února 2010, č.j. 23 Nc 10/2007-62, které bylo potvrzeno usnesením Vrchního soudu v Olomouci ze dne 30. března 2010, č.j. 1 Co 46/2010-69.
Usnesení s výzvou k odstranění nedostatku povinného zastoupení ze dne 25. července 2008, č.j. 23 Nc 10/2007-48, s poučením o tom, že nebude-li této výzvě ve stanovené lhůtě vyhověno, bude dovolací řízení zastaveno, bylo dovolateli doručeno dne 7. srpna 2008, avšak tento nedostatek nebyl odstraněn (obdobně byl dovolatel vyzván usnesením soudu prvního stupně ze dne 19. dubna 2010, č.j. 23 Nc 10/2007- 76, které mu bylo doručeno dne 23. května 2010).
Nejvyšší soud ČR jako soud dovolací (§ 10a o.s.ř.) přihlédl k čl. II bodu 12. zákona č. 7/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, a konstatuje, že podle § 241 o.s.ř. musí být dovolatel zastoupen advokátem nebo notářem (který však může dovolatele zastupovat jen v rozsahu svého oprávnění stanoveného zvláštními předpisy), jestliže sám nemá právnické vzdělání; je-li dovolatelem právnická osoba, stát, obec nebo vyšší územně samosprávný celek, jedná za ní osoba uvedená v § 21 nebo § 21a anebo v § 21b o.s.ř., pokud má právnické vzdělání. Nemá-li dovolatel právnické vzdělání, musí být dovolání sepsáno advokátem, notářem nebo osobou uvedenou v § 21 nebo § 21a, v § 21b, anebo v § 26a odst. 3 o.s.ř., která má právnické vzdělání. V tomto případě se jedná o úpravu tzv. povinného zastoupení dovolatele v dovolacím řízení, které je chápáno jako zvláštní podmínka dovolacího řízení týkající se dovolatele, jejíž nedostatek lze sice odstranit, bez jejíhož splnění však nelze vydat rozhodnutí ve věci samé. Nedostatek v zastoupení dovolatele musí být proto řešen postupem podle ustanovení § 241b odst. 2 o.s.ř. ve spojení s § 104 odst. 2 téhož zákona.
Požadavek povinného zastoupení platí jen pro podání dovolání, přičemž však tuto část dovolacího řízení je třeba chápat v širším smyslu tak, že zahrnuje nejen podání dovolání samotného, ale vztahuje se i k podání, kterým se dovolání doplňuje nebo omezuje, nebo podání, kterým se disponuje rozsahem dovolání, jeho důvody nebo dovolacím návrhem. Pokud dovolatel podá dovolání sám, je nezbytné ke splnění požadavku nuceného zastoupení vyplývajícího ze zmíněného ustanovení, aby jeho zástupce učiněné podání nahradil nebo doplnil vlastním podáním nebo aby alespoň písemně nebo ústně do protokolu sdělil soudu, že se s dovolatelem učiněným podáním ztotožňuje. Nestane-li se tak, není požadavku povinného zastoupení vyhověno (obdobně srovnej JUDr. Jaroslav Bureš, JUDr. Ljubomír Drápal, JUDr. Zdeněk Krčmář, JUDr. Michal Mazanec, Občanský soudní řád, Komentář, 6. vydání, Praha 2003, II. díl, str. 1064 až 1065).
Dovolací soud je nucen konstatovat, že dovolatel výše uvedené výzvě soudu nevyhověl a pro dovolací řízení si řádně nezvolil ve stanovené lhůtě (resp. ani později) zástupce z řad advokátů, aniž by případně doložil, že splňuje podmínku získání právnického vzdělání, jak je předpokládána ustanovením § 241 odst. 2 písm. a) o.s.ř.
Protože tak nebyla naplněna tato zvláštní podmínka dovolacího řízení, dovolacímu soudu nezbylo, než podle již uvedených ustanovení dovolací řízení zastavit.
Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení je odůvodněn ustanovením § 243b odst. 5 věta prvá o.s.ř. ve spojení s § 224 odst. 1, § 151 odst. 1, část věty před středníkem, o.s.ř., když dovolatel nemá na náhradu těchto nákladů nárok.
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 23. září 2010
JUDr. Pavel Pavlík, v. r.
předseda senátu