30 Cdo 2840/2016
Datum rozhodnutí: 30.11.2016
Dotčené předpisy: § 241b odst. 2 o. s. ř., § 104 odst. 2 o. s. ř.30 Cdo 2840/2016


U S N E S E N Í
Nejvyšší soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Pavla Pavlíka a soudců JUDr. Pavla Vrchy a JUDr. Bohumila Dvořáka, Ph.D., LL.M., v právní věci žalobce P. B., proti žalované JUDr. Kateřině Weber, soudkyni Okresního soudu v Pardubicích, se sídlem v Pardubicích, Na Třísle 118, o ochranu osobnosti a zaplacení 1.500.000 Kč, vedené u Okresního soudu v Pardubicích pod sp. zn. 5 C 42/2015, o dovolání žalobce proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové pobočka v Pardubicích ze dne 30. září 2015, č. j. 18 Co 524/2015-47, takto:

Dovolací řízení se zastavuje .

Stručné odůvodnění
(§ 243f odst. 3 o.s.ř.):
Žalobce se domáhá žalobou ochrany osobnosti za tvrzený neoprávněný zásah do svých osobnostních práv, který spatřuje v rozhodovací činnosti žalované, jako soudkyně okresního soudu.
Okresní soud v Pardubicích (dále též soud prvního stupně ) usnesením ze dne 15. června 2015, č.j. 5 C 42/2015-35, nepřiznal žalobci osvobození od soudních poplatků. K odvolání žalobce Krajský soud v Hradci Králové pobočka v Pardubicích (dále též odvolací soud ) usnesením ze dne 30. září 2015, č. j. 18 Co 524/2015-47, usnesení soudu prvního stupně potvrdil.
Žalobce podal dovolání proti potvrzujícímu usnesení odvolacího soudu, aniž by byl zastoupen advokátem, resp. ani nedoložil, že by sám měl právnické vzdělání; znovu též požádal o osvobození od soudních poplatků a ustanovení zástupce z řad advokátů.
Usnesením ze dne 4. prosince 2015, č.j. 5 C 42/2015-58, vyzval soud prvního stupně žalobce, aby si ve lhůtě 30 dnů od doručení usnesení zvolil pro řízení před dovolacím soudem právního zástupce advokáta a jeho prostřednictvím podal dovolání. Pokud tuto podmínku dovolacího řízení žalobce ve stanovené lhůtě nesplní, dovolací soud řízení zastaví. Usnesení bylo doručeno žalobci dne 9. prosince 2015, žalobce však podmínku dovolacího řízení nesplnil, pouze požádal o ustanovení opatrovníka z řad advokátů.
Okresní soud v Pardubicích (dále též soud prvního stupně ) usnesením ze dne 5. ledna 2016, č.j. 5 C 42/2015-66, výrokem I. ustanovil opatrovníkem žalobce pro dovolací řízení JUDr. Bc. Karla Rohra, advokáta se sídlem v Pardubicích, Dražkovice 181, a výrokem II. vyzval žalobce, aby prostřednictvím svého opatrovníka podal řádné dovolání proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové pobočka v Pardubicích ze dne 30. 9. 2015, č.j. 18 Co 524/2015-47, a to ve lhůtě jednoho měsíce ode dne doručení tohoto usnesení, jinak Nejvyšší soud dovolací řízení zastaví.
Krajský soud v Hradci Králové pobočka v Pardubicích (dále též odvolací soud ) usnesením ze dne 31. března 2016, č. j. 23 Co 25/2016-85, změnil výrok I. usnesení Okresního soudu v Pardubicích ze dne 5. ledna 2016, č.j. 5 C 42/2015-66, tak, že žalobci se opatrovník pro dovolací řízení neustanovuje a výrokem II. odmítl odvolání žalobce proti výroku II. téhož usnesení. Dospěl k závěru, že z potvrzení ošetřujícího lékaře sice vyplývá, že žalobce není schopen osobně se účastnit soudních jednání, ale ničeho se ze zprávy nepodává o tom, že žalobce není schopen účastnit se soudních řízení formou písemných podání (odvolacímu soudu je přitom z mnoha soudních řízení vedených žalobcem známo, že tak žalobce činí). Pro ustanovení opatrovníka pro dovolací řízení, v němž soud přezkoumá v neveřejném jednání bez přítomnosti účastníků rozhodnutí odvolacího soudu o návrhu žalobce na osvobození od soudních poplatků, tak nejsou dány předpoklady podle § 29 odst. 3 o.s.ř. Sám ustanovený opatrovník požádal o zproštění ustanovení opatrovníkem, neboť došlo k narušení nezbytné důvěry mezi žalobcem a opatrovníkem.
Žalobce podal dovolání proti potvrzujícímu usnesení odvolacího soudu. Při podání dovolání nebyl žalobce zastoupen advokátem, ani nedoložil, že by sám měl právnické vzdělání a požádal o ustanovení zástupce z řad advokátů.
Poté k dovolání žalobce proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové pobočka v Pardubicích ze dne 31. března 2016, č. j. 23 Co 25/2016-85, Nejvyšší soud sám zhodnotil, zda jsou eventuelně splněny podmínky pro ustanovení zástupce pro dovolací řízení žalobci se závěrem, že není dán předpoklad ustanovit dovolateli zástupce z řad advokátů pro řízení o dovolání z důvodu zřejmě bezúspěšného uplatňování práva. Protože žalobce ani za této situace neodstranil nedostatek povinného zastoupení, ač k tomu byl dovolacím soudem vyzván, Nejvyšší soud dovolací řízení podle ustanovení § 241b odst. 2 a § 104 odst. 2 o.s.ř. zastavil.
Nejvyšší soud jako soud dovolací (§ 10a o.s.ř.) přihlédl k čl. II bodu 2. zákona č. 293/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, a vyšel tak ze znění tohoto procesního předpisu účinného od. 1. ledna 2014.
Podle § 241 odst. 1 věty první o.s.ř., není-li dále stanoveno jinak, musí být dovolatel zastoupen advokátem nebo notářem. Odstavec první citovaného ustanovení neplatí, je-li dovolatel fyzická osoba, která má právnické vzdělání [§ 241 odst. 2 písm. a) o.s.ř.]. Podle odstavce 4 téhož ustanovení dovolání fyzické osoby musí být sepsáno, s výjimkou případu uvedeného v odstavci 2 písm. a), advokátem nebo notářem. Povinné zastoupení je tak zvláštní podmínkou dovolacího řízení týkající se dovolatele, jejíž nedostatek lze odstranit, avšak bez jejíhož splnění není možno vydat rozhodnutí, jímž se řízení končí. Podle § 104 odst. 2 o.s.ř., jde-li o nedostatek podmínky řízení, který lze odstranit, učiní k tomu soud vhodná opatření. Nezdaří-li se nedostatek podmínky řízení odstranit, řízení zastaví.

Z uvedeného plyne, že přes opatření provedená soudem prvního stupně dovolatel nesplnil zákonem stanovenou podmínku dovolacího řízení ve smyslu § 241 odst. 1 věty první a odst. 4 o.s.ř. Dovolací soud proto řízení o dovolání proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové pobočka v Pardubicích ze dne 30 září 2015, č. j. 18 Co 524/2015-47, zastavil (§ 241b odst. 2 část věty před středníkem a § 104 odst. 2 věta třetí o.s.ř.).
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 30. listopadu 2016

JUDr. Pavel Pavlík
předseda senátu