30 Cdo 2836/2014
Datum rozhodnutí: 29.09.2014
Dotčené předpisy: § 164 o. s. ř.30 Cdo 2836/2014

U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl v exekuční věci oprávněné TARXAN Consulting s. r. o., se sídlem v Českých Budějovicích, Jizerská 1076/2, identifikační číslo osoby 28127978, proti povinné A. N., pro 25.000,- Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Českých Budějovicích pod sp. zn. 49EXE 1809/2013, o dovolání oprávněné proti usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích z 5. prosince 2013, sp. zn. 8Co 2508/2013-69, takto: Záhlaví usnesení Nejvyššího soudu z 23. července 2014, č. j. 30 Cdo 2836/2014-90, se opravuje tak, že správné označení povinné je A. N.
O d ů v o d n ě n í :


Usnesením z 23. července 2014, č. j. 30 Cdo 2836/2014-90, Nejvyšší soud odmítl dovolání oprávněné proti usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích z 5. prosince 2013, sp. zn. 8Co 2508/2013-69.
Podle § 164 o. s. ř. vyskytnou-li se chyby v psaní a v počtech nebo jiné zřejmé nesprávnosti, je předseda senátu povinen rozsudek opravit. Oprava vyhotovení rozhodnutí se může týkat i jeho záhlaví rozhodnutí.
Nesprávnosti, které se vyskytnou v záhlaví rozhodnutí, nedotýkající se výroku, soud opraví tak, že chybu odstraní v originálu rozhodnutí založeném ve spise a ve stejnopisech rozhodnutí. Není-li možné tímto způsobem opravit chybu ve všech stejnopisech rozhodnutí (např. proto, že všichni účastníci nepředloží soudu jim doručené písemné stejnopisy rozhodnutí k opravě), provede soud potřebnou opravu také v těchto případech usnesením. V zájmu právní jistoty proto Nejvyšší soud vydal opravné usnesení, jak uvedeno shora.
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 29. září 2014
JUDr. Vladimír Mikušek
předseda senátu