30 Cdo 2833/2016
Datum rozhodnutí: 12.12.2016
Dotčené předpisy: § 241 o. s. ř., § 241b odst. 2 o. s. ř., § 104 odst. 2 o. s. ř.30 Cdo 2833/2016


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl pověřeným členem senátu JUDr. Bohumilem Dvořákem v právní věci žalobce B. V. , proti žalované České republice Ministerstvu spravedlnosti, se sídlem v Praze 2, Vyšehradská 424/16, o zaplacení 110 000 Kč, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 2 pod sp. zn. 19 C 374/2014, o dovolání žalobce proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 31. 8. 2015, č. j. 69 Co 312/2015-10, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení. Odůvodnění:
Městský soud v Praze (dále jen odvolací soud ) v záhlaví uvedeným usnesením potvrdil usnesení Obvodního soudu pro Prahu 2 (dále jen soud prvního stupně ) ze dne 7. 7. 2015, č. j. 19 C 374/2014-5, jímž byla zamítnuta žádost žalobce o ustanovení zástupce pro řízení.
Proti usnesení odvolacího soudu podal žalobce včasné dovolání, při jehož podání nebyl zastoupen advokátem.
Žalobce současně s podáním dovolání navrhl, aby mu byl soudem ustanoven zástupce z řad advokátů pro podání dovolání. Návrh žalobce byl usnesením soudu prvního stupně ze dne 18. 11. 2015, č. j. 19 C 374/2014-13, zamítnut. Toto usnesení bylo následně potvrzeno usnesením odvolacího soudu ze dne 14. 1. 2016, č. j. 69 Co 490/2015-20.
Soud prvního stupně následně vyzval žalobce usnesením ze dne 29. 3. 2016, č. j. 19 C 374/2014-22, aby si ve lhůtě patnácti dnů zvolil zástupcem pro podání dovolání advokáta. Žalobce nedostatek povinného zastoupení neodstranil, ač byl poučen, že dovolací soud v případě neodstranění nedostatku podmínky řízení dovolací řízení zastaví.
Nejvyšší soud v dovolacím řízení postupoval a o dovolání rozhodl podle zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném od 1. 1. 2014 (viz čl. II a čl. VII zákona č. 293/2013 Sb.) dále jen o. s. ř. .
Podle § 241 odst. 1 o. s. ř., není-li dále stanoveno jinak, musí být dovolatel zastoupen advokátem nebo notářem.
Ustanovení § 241 o. s. ř., které stanovuje tzv. povinné zastoupení dovolatele při podání dovolání, představuje zvláštní podmínku dovolacího řízení, jejíž nedostatek lze odstranit, bez jejíhož splnění však nelze meritorně rozhodnout o dovolání. Výjimku stanovuje § 241 odst. 2 písm. a) o. s. ř., podle kterého není třeba podmínku povinného zastoupení dovolatele advokátem nebo notářem splnit, je-li dovolatelem fyzická osoba, která má právnické vzdělání.
Z dovolání nevyplývá, že by byl žalobce jako dovolatel právně zastoupen. Žalobce neprokázal ani netvrdil, že je zastoupen advokátem nebo že sám má právnické vzdělání. Z uvedeného je zřejmé, že žalobce nesplnil zákonem stanovenou podmínku povinného zastoupení, a to ani přes výzvu a poučení soudu o důsledcích své nečinnosti. Nejvyšší soud proto postupoval podle ustanovení § 241b odst. 2, části věty před středníkem, a § 104 odst. 2, věty třetí o. s. ř., a řízení zastavil.
Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení není třeba odůvodňovat (§ 243f odst. 3 věta druhá o. s. ř.).
Proti tomuto usnesení nejsou přípustné opravné prostředky.
V Brně dne 12. prosince 2016

JUDr. Bohumil Dvořák
pověřený člen senátu