30 Cdo 2822/2014
Datum rozhodnutí: 20.08.2014
Dotčené předpisy: § 243c odst. 1 o. s. ř.30 Cdo 2822/2014

U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Pavlem Vrchou v právní věci žalobce JUDr. D. M. , advokáta se sídlem v Praze 2, Na Zderaze 1275/15, proti žalované České republice Ministerstvu spravedlnosti , se sídlem v Praze 2, Vyšehradská 427/16, o zaplacení částky 4.909.000,- Kč, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 2 pod sp. zn. 22 C 254/2012, o dovolání žalobce proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 5. března 2014, č. j. 18 Co 52/2014-82, ve znění opravného usnesení téhož soudu ze dne 9. dubna 2014, č. j. 18 Co 52/2014-84, takto:

I. Dovolání žalované se odmítá .
II. Žádná z účastnic nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.
S t r u č n é o d ů v o d n ě n í
(§ 243f odst. 3 o. s. ř.):

Dovolání žalobce (předložené se spisem Nejvyššímu soudu České republiky dne 8. července 2014) proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 5. března 2014, č. j. 18 Co 52/2014-82, ve znění opravného usnesení téhož soudu ze dne 9. dubna 2014, č. j. 18 Co 52/2014-84, kterým byl potvrzen rozsudek Obvodního soudu pro Prahu 2 ze dne 18. října 2013, č. j. 22 C 254/2012-56, jímž byla zamítnuta žaloba o zaplacení částky 4.909.000,- Kč, kterou se žalobce po žalované domáhal přiměřeného zadostiučinění v penězích za nemajetkovou újmu, jež mu měla být způsobena v žalobě označeném soudním řízení, je třeba podle § 243c odst. 1 a § 243f odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu (dále již o. s. ř. ) odmítnout, neboť žalobce v dovolání nevymezil dovolací důvod způsobem stanoveným v § 241a odst. 3 ve vazbě na § 237 odst. 3 o. s. ř., takže pro tuto vadu nelze v dovolacím řízení pokračovat (k tomu srov. např. usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze dne 25. září 2013, sp. zn. 29 Cdo 2394/2013, uveřejněné pod číslem 4/2014 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, nebo ze dne 29. srpna 2013, sp. zn. 29 Cdo 2488/2013, které jsou veřejnosti přístupné na webových stránkách Nejvyššího soudu České republiky www.nsoud.cz, případně usnesení Ústavního soudu České republiky ze dne 21. ledna 2014, sp. zn. I. ÚS 3524/13, ze dne 12. února 2014, sp. zn. IV. ÚS 3982/13, nebo ze dne 17. dubna 2014, sp. zn. III. ÚS 695/14, která jsou veřejnosti přístupná na webových stránkách Ústavního soudu www.usoud.nalus.cz ).
Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se neodůvodňuje (§ 243f odst. 3 věta poslední o. s. ř. ).
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek
V Brně dne 20. srpna 2014
JUDr. Pavel Vrcha
předseda senátu