30 Cdo 2806/2014
Datum rozhodnutí: 07.01.2014
Dotčené předpisy: § 241 o. s. ř., § 241b o. s. ř.30 Cdo 2806/2014


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Františkem Ištvánkem ve věci ve věci žalobce V. Š., zastoupeného Mgr. Monikou Vítovcovou, advokátkou se sídlem v Plzni, U Zvonu 11, proti žalované České republice Ministerstvu spravedlnosti , se sídlem v Praze 2, Vyšehradská 16, o 713.766,- Kč s příslušenstvím, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 2 pod sp. zn. 42 C 341/2010, o dovolání žalobce proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 27. 2. 2013, č. j. 62 Co 518/2012-87, takto:

I. Řízení o dovolání žalobce se zastavuje .
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.
Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o. s. ř.):

Žalobce podal dne 18. 3. 2013 proti v záhlaví uvedenému rozsudku dovolání, v němž požádal o ustanovení zástupce z řad advokátů. Soud prvního stupně usnesením ze dne 23. 5.2013, č. j. 42 C 341/2010-101, žádost žalobce zamítl, přičemž toto rozhodnutí potvrdil odvolací soud usnesením ze dne 23. 7. 2013, č. j. 62 Co 305/2013-110. Usnesením ze dne 6. 9. 2013, č. j. 42 C 341/2010-151a, soud prvního stupně dovolatele opětovně vyzval, aby si pro podání dovolání zvolil zástupce z řad advokátů a jeho prostřednictvím podal řádné dovolání, přičemž soud prvního stupně stanovil dovolateli lhůtu 10 dnů. Dovolatel dne 19. 8. 2013 podal dovolání proti usnesení odvolacího soudu ze dne 23. 7. 2013, č. j. 62 Co 305/2013-110. Toto dovolání však bylo usnesením Nejvyššího soudu ze dne 7. 1. 2015, č. j. 30 Cdo 2807/2014-188, odmítnuto. Vzhledem k tomu se definitivně prosazuje okolnost, že žalobce byl přípisem ze dne 6. 9. 2013 (č. l. 151a) doručeným mu dne 4. 10. téhož roku vyzván, aby si k zastupování v dovolacím řízení zvolil advokáta a jeho prostřednictvím podal řádné dovolání (což měl učinit do 10 dnů od doručení usnesení) s poučením, že v opačném případě bude dovolací řízení zastaveno. Dovolatel podáním ze dne 10. 10. 2013 požádal o prodloužení lhůty z důvodu, že požádal o ustanovení zástupce českou advokátní komorou. Soud prvního stupně usnesením ze dne 29. 10. 2013, č. j. 42 C 341/2010-156, prodloužil lhůtu k zvolení zástupce pro dovolací řízení do 8. 11. 2013. Dovolatel podáním ze dne 7. 12. 2013 informoval soud, že mu byla přidělena právní zástupkyně Českou advokátní komorou, přičemž k tomuto podání přiložil plnou moc. Dovolání sepsané právní zástupkyní bylo podáno dne 6. 1. 2014. Dovolatel následně podáním ze dne 23. 8. 2014 své dovolání doplnil.
Z výše uvedeného vyplývá, že plná moc dovolatele udělená právní zástupkyni pro zastupování v dovolacím řízení a rovněž právní zástupkyní sepsané dovolání byly podány až po uplynutí soudem stanovené a následně prodloužené lhůty. Z toho důvodu nemohl dovolací soud dle ustanovení § 241b odst. 3 o. s. ř. k dovolání sepsaném právní zástupkyní dovolatele přihlédnout. Včasné dovolání podané dovolatelem nebylo sepsáno advokátem, tudíž není splněna podmínka dle § 241 odst. 4 o. s. ř.
Dovolací soud z výše uvedených důvodů řízení o dovolání žalobce podle ustanovení
§ 241b odst. 2 a § 104 odst. 2 o. s. ř. zastavil.
Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se nezdůvodňuje.
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 7. ledna 2015

JUDr. František Ištvánek
předseda senátu