30 Cdo 2742/2014
Datum rozhodnutí: 05.08.2014
Dotčené předpisy: § 241 o. s. ř.30 Cdo 2742/2014


U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedkyní senátu JUDr. Miroslavou Jirmanovou, Ph.D., v exekuční věci oprávněného J. K., proti povinné JUDr. J. Š., pro vymožení nepeněžitého plnění, vedené u soudního exekutora JUDr. Miloslava Hauerlanda, Exekutorský úřad Praha 5 pod sp. zn. 027 EX 00056/13, o dovolání oprávněného proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 19. září 2013, č. j. 69Co 333/2013-24, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.
O d ů v o d n ě n í :

Soudní exekutor JUDr. Miloslav Hauerland usnesením ze dne 21. 2. 2013, sp. zn. 027 EX 0056/13, zamítl exekuční návrh oprávněného ze dne 7. 2. 2013 (výrok I.), oprávněnému ani povinnému nepřiznal nárok na náhradu nákladů řízení (výrok II.) a určil, že povinný je povinen nahradit soudnímu exekutorovi náklady exekuce ve výši 847,- Kč do tří dnů od právní moci usnesení.
Městský soud v záhlaví označeným rozhodnutím potvrdil usnesení soudu prvního stupně ve výrocích I. a III. a ve výroku II. ve znění, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení; současně rozhodl, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů odvolacího řízení.
Oprávněný napadl usnesení městského soudu dovoláním, jež vykazovalo nedostatek bránící pokračování dovolacího řízení (nebylo sepsáno advokátem).
Městský soud v Praze usnesením ze dne 8. 4. 2014, č. j. 69Co 163/2014-55, potvrdil usnesení ze dne 17. 12. 2013, č. j. 027 EX 0056/13-034, kterým soudní exekutor zamítl návrh oprávněného na ustanovení zástupce pro dovolací řízení. Dle městského soudu oprávněný ve svém návrhu netvrdil žádné konkrétní skutečnosti, které by na jeho straně zakládaly důvod pro osvobození od soudních poplatků ve smyslu § 138 odst. 1 věta první o. s. ř., byť splnění podmínek podle ustanovení § 138 odst. 1 věty první o. s. ř. je zásadním zákonným předpokladem pro případné pozitivní rozhodnutí ve smyslu ustanovení § 30 odst. 1 a 2 o. s. ř. o návrhu účastníka na ustanovení zástupce. Poté soudní exekutor vyzval oprávněného usnesením ze dne 28. 4. 2014, č. j. 027 EX 00056/13-056 (jež mu bylo doručeno dne 12. 5. 2014), aby si ve lhůtě 15 dnů od doručení usnesení zvolil advokáta a jeho prostřednictvím podal řádné dovolání. Zároveň jej poučil, že nevyhoví-li výzvě, dovolací soud řízení zastaví.
Jelikož povinné zastoupení dovolatele v dovolacím řízení je podmínkou týkající se účastníka řízení, jejíž nedostatek brání kromě usnesení, kterým se dovolací řízení právě pro neodstranění tohoto nedostatku zastavuje vydání rozhodnutí, jímž se řízení končí, a protože ke zhojení tohoto nedostatku přes řádnou výzvu soudu nedošlo, Nejvyšší soud dovolací řízení podle § 104 odst. 2 věty třetí a § 241b odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád ve znění účinném od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2013 (srov. část první, čl. II, bod 7 zákona č. 404/2012 Sb. a část první, čl. II, bod 2 zákona č. 293/2013 Sb.), zastavil.
Výrok o nákladech dovolacího řízení nemusí být odůvodněn (§ 243f odst. 3 o. s. ř.).
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 5. srpna 2014


JUDr. Miroslava Jirmanová,Ph.D.
předsedkyně senátu