30 Cdo 274/2014
Datum rozhodnutí: 25.02.2014
Dotčené předpisy: § 238 odst. 1 písm. e) o. s. ř. ve znění od 01.01.2013 do 31.12.201330 Cdo 274/2014


U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Miroslavy Jirmanové, Ph. D. a soudců JUDr. Vladimíra Mikuška a JUDr. Lenky Dopitové v exekuční věci oprávněné IMPER s. r. o., se sídlem v Českých Budějovicích, Husova 11, identifikační číslo osoby 60849631, zastoupené JUDr. Zdeňkem Drtinou, Ph.D., advokátem se sídlem v Českých Budějovicích, náměstí Přemysla Otakara II. 30a, proti povinnému J. V., pro 19 000,- Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Děčíně pod sp. zn. 8 Nc 5519/2006, u soudního exekutora Mgr. Jaroslava Homoly, Exekutorský úřad se sídlem v Brně, Hlinky 41/104, pod sp. zn. 030 EX 2878/06, o dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem pobočky v Liberci ze dne 24. dubna 2013, č. j. 35 Co 218/2013-290, takto:

Dovolání se odmítá .
O d ů v o d n ě n í :
Proti napadenému rozhodnutí, jímž krajský soud potvrdil usnesení ze dne 29. 1. 2013, č. j. 030 EX 2878/06-274, kterým soudní exekutor odmítl návrh povinného na odklad exekuce, podal povinný dne 23. 7. 2013 dovolání.
Nejvyšší soud dovolání projednal a rozhodl o něm podle zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění účinném od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2013 (srovnej čl. II, bod 7. zákona č. 404/2012 Sb. a část první, čl. II, bod 2. zákona č. 293/2013 Sb.).
Podle § 238 odst. 1 písm. e) o. s. ř. dovolání podle § 237 není přípustné ve věcech odkladu provedení výkonu rozhodnutí nebo exekuce. Protože o takový případ se v souzené věci jedná, Nejvyšší soud dovolání odmítl (§ 243c odst. 1 o. s. ř.), aniž by se zabýval nedostatkem obligatorního zastoupení (§ 241b odst. 2 věta za středníkem o. s. ř.). Přípustnost dovolání nezakládá ani nesprávné poučení odvolacího soudu, že dovolání je přípustné (srov. usnesení Nejvyššího soudu uveřejněné pod číslem 51/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek).
O náhradě nákladů dovolacího řízení se rozhoduje ve zvláštním režimu (§ 87 a násl. zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti /exekuční řád/ a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů).
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.
V Brně dne 25. února 2014

JUDr. Miroslava Jirmanová, Ph.D.
předsedkyně senátu