30 Cdo 2736/2005
Datum rozhodnutí: 24.11.2005
Dotčené předpisy: § 241 předpisu č. 99/1963Sb.
30 Cdo 2736/2005

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně

JUDr. Olgy Puškinové a soudců JUDr. Karla Podolky a JUDr. Pavla Pavlíka ve věci péče o nezletilou J. A., zastoupenou opatrovníkem Městským úřadem v R., dceru J. A a K. A., o návrhu matky na zbavení rodičovské zodpovědnosti k nezletilé, vedené u Okresního soudu v Litoměřicích pod sp. zn. P 149/99, o dovolání matky proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 19. dubna 2005, č. j. 10 Co 1/2005 - 197, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

O d ů v o d n ě n í :

Okresní soud v Litoměřicích usnesením ze dne 15. 11. 2004, č. j. P 149/99 - 190, zastavil podle § 104 odst. 1 o. s. ř. řízení o návrhu matky na zbavení rodičovské zodpovědnosti k nezletilé dceři a rozhodl o náhradě nákladů řízení.

K odvolání matky Krajský soud v Ústí nad Labem usnesením ze dne 19. 4. 2005, č. j. 10 Co 1/2005 - 197, usnesení soudu prvního stupně potvrdil a rozhodl o náhradě nákladů odvolacího řízení.

Proti tomuto usnesení odvolacího soudu podala matka nezletilé dovolání, v němž projevila nesouhlas s rozhodnutími soudů obou stupňů a navrhla, aby byla zrušena a aby jejímu návrhu bylo vyhověno.

Nejvyšší soud České republiky jako soud dovolací (§ 10a o. s. ř.) po zjištění, že dovolání, které bylo proti pravomocnému usnesení odvolacího soudu podáno oprávněnou osobou (účastníkem řízení) ve lhůtě uvedené v ustanovení § 240 odst. 1

o. s. ř., dospěl k závěru, že v dané věci brání rozhodnutí o dovolání nedostatek podmínky dovolacího řízení.

Podle ustanovení § 240 odst. 1 věty první o. s. ř. účastník může podat dovolání

do dvou měsíců od doručení rozhodnutí odvolacího soudu u soudu, který rozhodoval

v prvním stupni.

Podle ustanovení § 241 odst. 1 věty první o. s. ř. není-li dále stanoveno jinak, musí být dovolatel zastoupen advokátem nebo notářem. Podle ustanovení § 241 odst. 2 o. s. ř. odstavec 1 neplatí, a) je-li dovolatelem fyzická osoba, která má právnické vzdělání, b) je-li dovolatelem právnická osoba, stát, obec nebo vyšší územně samosprávný celek, jedná-li za ně osoba uvedená v § 21, 21a, anebo v § 21b, která má právnické vzdělání. Podle odst. 4 dovolání musí být sepsáno, s výjimkou případu uvedeného v odstavci 2 písm. a), advokátem, notářem nebo osobou uvedenou v § 21, 21a, 21b, anebo v § 26a odst. 3, která má právnické vzdělání.

Pro podání dovolání, které je mimořádným opravným prostředkem, zákon stanoví požadavek, aby účastník řízení, který podává dovolání, měl buď sám právnické vzdělání, nebo aby byl zastoupen osobou, která je podle zákona povolána poskytovat právní pomoc. Ustanovení § 241 o. s. ř. představuje zvláštní podmínku dovolacího řízení, jejíž nedostatek lze odstranit, avšak bez jejího splnění nelze o dovolání rozhodnout.

V dané věci podala matka nezletilé dovolání proti usnesení odvolacího soudu, aniž byla při tomto úkonu zastoupena advokátem, a nebylo tvrzeno, že by měla právnické vzdělání. Usnesením soudu prvního stupně ze dne 22. 7. 2005, č. j. P 149/99 - 207, byla matka nezletilé vyzvána, aby si pro podání dovolání zvolila zástupcem advokáta (nebo notáře) a aby jeho prostřednictvím podala řádné dovolání proti usnesení odvolacího soudu, a současně byla poučena, že nebude-li ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení tohoto usnesení nedostatek podmínky povinného zastoupení odstraněn, bude dovolací řízení zastaveno. Toto usnesení bylo matce nezletilé doručeno do vlastních rukou dne 28. 7. 2005. Dopisem doručeným soudu dne 3. 8. 2005 matka nezl. sdělila, že požádala Českou advokátní komoru o přidělení advokáta. K dotazu soudu prvního stupně Česká advokátní komora přípisem ze dne 12. 10. 2005 uvedla, že matce nezl. nebyl advokát určen, neboť nepředložila řádně vyplněný formulář žádosti o ustanovení zástupce z řad advokátů, a proto nebyl dán podnět pro výběr advokáta, který by požadovanou právní službu poskytl.

Vzhledem k tomu, že matka nezletilé podala dovolání proti rozhodnutí odvolacího soudu, aniž by při tomto úkonu byla zastoupena advokátem a aniž by doložila, že má právnické vzdělání, a tento nedostatek podmínky dovolacího řízení podle ustanovení § 241 odst. 1 věty první o. s. ř. nebyl ani přes poučení odstraněn, Nejvyšší soud dovolací řízení podle § 243c odst. 1 a § 104 odst. 2 věty třetí o. s. ř. zastavil.

O náhradě nákladů dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle § 243b odst. 5,

§ 224 odst. 1 a § 146 odst. 1 písm. c) o. s. ř.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 24. listopadu 2005JUDr. Olga Puškinová, v.r.

předsedkyně senátu