30 Cdo 2723/2009
Datum rozhodnutí: 06.08.2009
Dotčené předpisy:

30 Cdo 2723/2009


U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Karla Podolky a soudců JUDr. Pavla Vrchy a JUDr. Pavla Pavlíka ve věci péče o nezletilou V. D., dceru H. K., a P. D., o úpravu poměrů nezletilé pro dobu před a po rozvodu manželství rodičů, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 4 pod sp. zn. 14 Nc 801/2008,


o dovolání otce proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 12. března 2009, č. j.


18 Co 28/2009-163, t a k t o :


Dovolací řízení se zastavuje.


Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.


Stručné odůvodnění (§ 243c odst. 2 o. s. ř.):


Otec nezletilé (dále dovolatel ) podal dovolání proti v záhlaví označenému usnesení odvolacího soudu.


Nejvyšší soud České republiky jako soud dovolací (§ 10a o. s. ř.) po zjištění, že dovolání proti pravomocnému rozsudku odvolacího soudu bylo podáno včas osobou k tomu oprávněnou - účastníkem řízení (§ 240 odst. 1 o. s. ř.), shledal, že nejsou splněny podmínky pro jeho věcné projednání.


Podle § 241 odst. 1 věty první o. s. ř. není-li dále stanoveno jinak, musí být dovolatel zastoupen advokátem nebo notářem. Odstavec první citovaného ustanovení neplatí, je-li dovolatelem fyzická osoba, která má právnické vzdělání [§ 241 odst. 2 písm. a) o. s. ř.]. Podle odstavce 4 téhož ustanovení dovolání fyzické osoby musí být sepsáno, s výjimkou případu uvedeného v odstavci 2 písm. a), advokátem nebo notářem. Povinné zastoupení je tak zvláštní podmínkou dovolacího řízení týkající se dovolatele, jejíž nedostatek lze odstranit, avšak bez jejíhož splnění není možno vydat rozhodnutí, jímž se řízení končí. Podle § 104 odst. 2 o. s. ř. jde-li o nedostatek podmínky řízení, který lze odstranit, učiní k tomu soud vhodná opatření. Nezdaří-li se nedostatek podmínky řízení odstranit, řízení zastaví.


Dovolatel, který nebyl při podání dovolání zastoupen advokátem (a z obsahu spisu ani nevyplývá, že by sám měl právnické vzdělání), byl usnesením okresního soudu ze dne 28. dubna 2009, č. j. 14 Nc 801/2008-170, vyzván, aby si pro dovolací řízení zvolil ve stanovené lhůtě advokáta a jeho prostřednictvím podal řádné dovolání. Současně byl poučen, že když tak neučiní, bude dovolací řízení zastaveno. Usnesení obsahující výzvu bylo dovolateli doručeno dne 6. května 2009; nedostatek advokátního zastoupení však dovolatel dosud neodstranil.


Z výše uvedeného plyne, že přes opatření provedená soudem prvního stupně dovolatel nesplnil zákonem stanovenou podmínku dovolacího řízení ve smyslu § 241 odst. 1 věty první a odst. 4 o. s. ř. Dovolací soud proto řízení o dovolání zastavil (§ 241b odst. 2 část věty před středníkem a § 104 odst. 2 věta třetí o. s. ř.).


O nákladech dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle § 243b odst. 5 věty první, § 224 odst. 1, § 151 odst. 1 a § 146 odst. 2 písm. a) věty před středníkem o. s. ř., když podmínky pro použití cit. par., věty za středníkem, v tomto případě osvědčeny nebyly.


Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.


V Brně dne 6. srpna 2009


JUDr. Karel P o d o l k a , v.r.


předseda senátu