30 Cdo 2722/2004
Datum rozhodnutí: 31.01.2005
Dotčené předpisy: § 241b předpisu č. 99/1963Sb., § 106 odst. 2 předpisu č. 99/1963Sb.
30 Cdo 2722/2004

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Pavla Pavlíka a soudců JUDr. Romana Fialy a JUDr. Karla Podolky v právní věci žalobce J. P. proti žalované Č. t., o odvysílání omluvy, vedené u Městského soudu

v Praze pod sp.zn. 32 C 126/2003, o dovolání žalobce proti usnesení Vrchního soudu

v Praze ze dne 30. dubna 2004, č.j. 1 Co 370/2003-19, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

O d ů v o d n ě n í :

Vrchní soud v Praze usnesením ze dne 30. dubna 2004, č.j. 1 Co 370/2003-19, potvrdil usnesení Městského soudu v Praze dne 10. listopadu 2003, č.j. 32 C 126/2003-13, kterým byl odmítnut návrh (žalobce) podaný dne 6. října 2003, a kterým bylo rozhodnuto o náhradě nákladů řízení. Rozhodl též o náhradě nákladů odvolacího řízení.

Uvedené usnesení odvolacího soudu napadl žalobce dovoláním podaným

u Městského soudu v Praze dne 29. července 2004.

Protože takto bylo dovolání sepsáno a podáno, aniž by byl dovolatel zastoupen advokátem, soud prvního stupně jej usnesením ze dne 5. srpna 2004 pod č.j. 32 C 126/2003-25 (doručeným dovolateli dne 10. září téhož roku) vyzval, aby se v dovolacím řízení nechal zastoupit advokátem. Dovolateli byla proto současně stanovena lhůta 10 dnů ode dne doručení tohoto usnesení s tím, že pokud této výzvě nebude vyhověno, bude dovolací řízení zastaveno.

Z obsahu spisu nevyplývá, že by dovolatel dotčené výzvě soudu vyhověl - zejména že by bylo doloženo, že se nechal v tomto dovolacím řízení zastoupit advokátem.

Podle ustanovení § 241 odst. 1 o.s.ř. musí být dovolatel zastoupen advokátem nebo notářem (zejména pokud sám nemá právnické vzdělání). Na tuto skutečnost byl dovolatel ve smyslu úkonů podle ustanovení § 209 a § 210 odst. 2 o.s.ř. ve spojení

s § 241b odst. 1 o.s.ř. soudem prvního stupně upozorněn, a byl mimo jiné vyzván, aby ve stanovené lhůtě nedostatek právního zastoupení v dovolacím řízení odstranil. Přes tuto výzvu, a přes soudem daném poučení o možných procesních následcích případného neuposlechnutí této výzvě, zmíněný nedostatek nebyl dovolatelem do současné doby odstraněn.

Protože požadavek povinného zastoupení dovolatele v dovolacím řízení

ve smyslu zmíněného ustanovení § 241 odst. 1 o.s.ř. je chápán jako zvláštní podmínka dovolacího řízení, a protože se nepodařilo nedostatek této zvláštní podmínky dovolacího řízení, přes popsané opatření soudu prvního stupně, odstranit, nezbylo, než dovolací řízení ve smyslu ustanovení § 241b odst. 2 o.s.ř. ve spojení s § 104 odst. 2 téhož zákona zastavit, aniž by tak bylo třeba zabývat se otázkou, zda podané dovolání v dalším splňuje předpoklady stanovené zákonem.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení je odůvodněn ustanovením § 243b odst. 5 věta prvá o.s.ř. ve spojení s § 224 odst. 1, § 146 odst. 2 věta prvá a § 151 odst. 1 o.s.ř., když dovolatel procesně zavinil, že dovolací řízení muselo být zastaveno, avšak žalované v dovolacím řízení žádné náklady nevznikly.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 31. ledna 2005

JUDr. Pavel Pavlík, v. r.

předseda senátu