30 Cdo 2703/2007
Datum rozhodnutí: 28.06.2007
Dotčené předpisy:

30 Cdo 2703/2007


U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně


JUDr. Olgy Puškinové a soudců JUDr. Karla Podolky a JUDr. Pavla Pavlíka v právní věci žalobce R. Z., proti žalovanému R. Z., o zrušení vyživovací povinnosti, vedené


u Okresního soudu v Náchodě pod sp. zn. 14 C 20/2006, o odvolání žalobce proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 23. ledna 2007, č. j. 20 Co 358/2006 - 24, takto:


I. Řízení se zastavuje.


II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení před dovolacím soudem.


O d ů v o d n ě n í :


Okresní soud v Náchodě usnesením ze dne 13. 7. 2006, č. j. 14 C 20/2006 - 11, se prohlásil za nepříslušný k projednání a rozhodnutí této věci a řízení zastavil podle ust. § 104 odst. 1 o. s. ř.; současně rozhodl o náhradě nákladů řízení.


K odvolání žalobce Krajský soud v Hradci Králové usnesením ze dne


23. 1. 2007, č. j. 20 Co 358/2006 - 24, usnesení soudu prvního stupně potvrdil a rozhodl o náhradě nákladů odvolacího řízení.


V podání ze dne 19. 4. 2007, doručeném soudu prvního stupně dne 23. 4. 2007, nazvaném jako odvolání proti usnesení Krajského soudu ze dne 23. 1. 2007, č. sp.


14 C 20/2006 , žalobce vyjádřil nesouhlas s rozhodnutími soudů obou stupňů a navrhl, aby Nejvyšší soud zrušil usnesení odvolacího soudu a věc postoupil k novému projednání místně příslušnému soudu prvého stupně.


Okresní soud v Náchodě předložil spis Nejvyššímu soudu k rozhodnutí o tomto podání žalobce.


Odvolání je podle § 201 o. s. ř. opravným prostředkem, jímž může účastník napadnout rozhodnutí soudu prvního stupně, pokud to zákon nevylučuje. O odvoláních proti rozhodnutím okresních soudů rozhodují soudy krajské; vrchní soudy jsou sice též soudy odvolacími, avšak jen v případě odvolání proti rozhodnutím krajských soudů jako soudů prvního stupně (tento předpoklad v dané věci splněn není, neboť krajský soud rozhodoval jako soud odvolací).


Oproti tomu pravomocné rozhodnutí odvolacího soudu lze napadnout, je-li zákonem připuštěno, dovoláním (§ 236 odst. 1 o. s. ř.), a soudem příslušným k rozhodování o dovoláních proti rozhodnutím krajských nebo vrchních soudů jako soudů odvolacích je Nejvyšší soud (§ 10a o. s. ř.).


Jelikož tedy opravným prostředkem pro přezkoumání rozhodnutí odvolacího soudu není odvolání nýbrž dovolání, občanský soudní řád - k projednání odvolání proti takovému rozhodnutí - neupravuje ani funkční příslušnost určitého soudu. Tím, že žalobce odvolání přesto podal, uvedenou podmínku odvolacího řízení pominul. Nedostatek funkční příslušnosti je však neodstranitelným nedostatkem podmínky řízení, pročež řízení o takovém odvolání , které touto vadou trpí, nelze než podle ustanovení § 104 odst. 1 o. s. ř. zastavit.


Přestože k rozhodování o odvolání proti rozhodnutí krajského soudu jako soudu odvolacího není příslušný vrchní ani Nejvyšší soud a ani žádný jiný soud, je třeba dovodit, že k rozhodnutí o zastavení řízení o odvolání, podaném proti rozhodnutí odvolacího soudu, je povolán Nejvyšší soud, a to zejména proto, že je vrcholným článkem soustavy obecných soudů a je funkčně příslušný k rozhodování o opravném prostředku proti rozhodnutí odvolacích soudů (srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 31. 5. 2001, sp. zn. 20 Cdo 1535/99, publikované v časopise Soudní judikatura pod


č. 85, roč. 2001).


Proto Nejvyšší soud z důvodu neodstranitelného nedostatku podmínky řízení, spočívající v nedostatku funkční příslušnosti soudu, řízení o odvolání žalobce proti usnesení krajského soudu vydaném v odvolacím řízení zastavil (§ 104 odst. 1,


§ 243c odst. 1 o. s. ř.).


Je třeba dodat, že i pokud žalobce svým podáním zamýšlel podat dovolání, muselo by být dovolací řízení zastaveno, neboť nesplnil podmínku povinného zastoupení advokátem v dovolacím řízení (§ 241 odst. 1 o. s. ř.), přestože byl k jejímu splnění usnesením Okresního soudu v Náchodě ze dne 24. 4. 2007, č. j. 14 C 20/2006 - 32, řádně vyzván. Žalobce však v soudem určené lhůtě výzvě nevyhověl.


O náhradě nákladů řízení před dovolacím soudem bylo rozhodnuto podle § 243b odst. 5, § 224 odst. l a § 146 odst. 1 písm. c) o. s. ř.


Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.


V Brně dne 28. června 2007


JUDr. Olga Puškinová, v.r.


předsedkyně senátu